Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика

Тематика: фізика конденсованих систем, ядерна фізика, атомна і молекулярна фізика, теорія поля і фізика елементарних частинок, астрофізика, фізична електроніка, прикладна фізика, фізико-технологічні проблеми забезпечення інформаційної безпеки, міждисциплінарна фізика і суміжні галузі науки , техніки, історії фізики, хроніка, персоналії і бібліографія.

Зображення домашньої сторінки журналу

Засновники: Ужгородський національний університет, Закарпатське відділення Українського фізичного товариства.

Рік заснування: 1997.

Виходить двічі на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7972 від 9.10.2003 р.

Реєстрація в ДАК України: Постанова № 1-05 / 8 від 22.12.2010 р, Журнал включений до нового Переліку наукових фахових видань з фізики, затвердженого Президією ВАК України (постанова президії ВАК України від 13.07.2015 р . № 747).

Спеціальність ДАК : 01

Головний редактор: Різак Василь Михайлович (д-р фіз.-мат. наук, проф.)

Заступник головного редактора: Пуга П.П. (д-р фіз.-мат. наук, проф.)

Редколегія:

Професор, д.ф. -м.н. В.Різак (головний редактор), професор, д.ф.-м.н. П.Пуга (заст. головного редактора), доцент, к.ф.-м.н . Н.Попович (відп. секретар), професори, д.ф.-м.н. , член-кор. НАН України Ю.Височанський , В. Лазур , І.Небола , А.Сливка , І.Студеняк , І.Шафраньош , доценти, к.ф.-м.н. П.Гуранич , М.Карбованець (Ужгородський національний університет), академік НАН України О.Шпеник (ІЕФ НАН України, м Ужгород), професори, д.ф.-м.н. Ю.Баніс ( Вільнюський університет), М.Зубек (Політехнічний університет, Гданськ, Польща), П.Копчанський ( Інститут експериментальної фізики Словацької АН, м Кошице), А.Фегер (Інститут фізики, Кошицький університет ім. Шафарика, Словаччина), В.Матолін (Карлів університет у Празі, Чехія), М.Краньчец (Університет Норд, Вараджін, Хорватія), А.Олеага (Університет країни Басків, г.Більбао, Іспанія), к.ф.-м.н. М.Вереш (Інститут фізики твердого тіла і оптики Вігнеровського фізичного дослідного центру Угорської академії наук, Будапешт), M.Гайфуллін (Університет Лафборо, Великобританія), Д. Oрлов (Лундський університет, Швеція), Ю.Пігош (Токійський університет, Японія), В.Новосад (Аргонська національна лабораторія, США).

Адреса: вул. Волошина, 54, м Ужгород, 88000, Україна.

E-mail: visnykuzhnufizyka@gmail.com

Телефон: +38 067 312 2587


Том 45 (2019)

Зміст

Статті

Синтез, вирощування та структурні властивості твердих розчинів (Cu1-xAgx)7GeSe5I PDF
А. І. Погодін, М. М. Лучинець, М. Й. Філеп, О. П. Кохан, І. П. Студеняк, П. Куш 7-13
Температурна поведінка краю фундаментального поглинання кристалів CuCr0.3In0.7P2S6 PDF
О. В. Шуста, П. П. Гуранич, О. Г. Сливка, В. С. Шуста, P. Huranych 14-18
Електричні властивості композитів на основі твердих розчинів суперіонних провідників (Cu1-xAgx)7SiS5I PDF
А. І. Погодін, О. П. Кохан, О. О. Ямковий, Л. М. Сусліков, І. П. Студеняк 19-26
Структура стекол і композитів в системі As2S3–Sb2S3–SbI3 PDF
В. М. Рубіш, С. М. Гасинець, О. М. Грещук, Л. І. Макар, О. А. Микайло, Р. П. Пісак, І. М. Різак, А. М. Соломон, В. О. Юхимчук, Т. І. Ясінко 27-38
Дослідження збудження ізомерного стану 11/2- ядра 137Ва в реакції (γ,γ')m PDF
В. М. Мазур, З. М. Біган, П. С. Деречкей, Д. М. Симочко 39-49
Двошарові мішені для формування пучків високоенергетичних фотонів на електронному прискорювачі – мікротроні М-30 PDF
І. В. Пилипчинець, О. О. Парлаг, В. Т. Маслюк, О. І. Лендел, М. І. Романюк, І. Г. Мегела, О. М. Турховський 50-60
Радіаційні проблеми функціональних випробувань обладнання АЕС на електрофізичній установці ІЯД НАН України PDF
І. А. Хомич, Т. В. Ковалінська, В. І. Сахно 61-72
Матричні елементи диполь-дипольної взаємодії між двома дворівневими атомами, розташованими на довільній відстані один від одного PDF (English)
V. Yu. Lazur, S. I. Myhalyna, O. K. Reity, V. V. Rubish, M. I. Karbovanets 73-84
Сингулярний розв’язок рівняння Шредінгера для атома водню PDF (English)
A. I. Haysak, I. I. Haysak 85-91
Різноманіття підходів до питання про виведення рівняння Дірака PDF
В. М. Симулик, Т. М. Заяць 92-103
Перезарядка у двічі збуджені стани при повільних іон-молекулярних зіткненнях PDF
М. Я. Євич, М. І. Карбованець 104-115
Опис поздовжніх електромагнітних хвиль рівняннями Максвелла PDF
В. М. Симулик, Т. М. Заяць 116-124
Моделі померона при енергіях ВАК PDF (English)
N. Bence, A. I. Lengeyl, Z. Z. Tarics 125-133
Порівняння точностей положень геосинхронних об’єктів різним програмним забезпеченням PDF
В. І. Кудак, Л. С. Шакун, В. М. Періг, В. Є. Саваневич 134-140
Оцінка стану космічних апаратів типу CubeSat за оптичними спостереженнями (на прикладі КА ARKYD 6A) PDF (Русский)
А. М. Кожухов, С. В. Рыщенко, Т. А. Дементьев, В. П. Епишев, И. И. Мотрунич, И. Ф. Найбауэр, В. М. Периг, В. И. Кудак, Д. М. Кожухов, О. Н. Пискун 141-148