DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2014.35.8-17

Анізотропія пружних властивостей, ступінь іонності і структурна стабільність монокристалів з ґраткою типу NaCl, CsCl і CaF2

М. Раранський, В. Балазюк, М. Мельник, О. Горда, М. Гунько

Анотація


Проведено вивчення впливу анізотропії пружних властивостей на характер хімічного зв’язку та структурну стабільність монокристалів з ґратками типу NaCl, CsCl і CaF2. Виявлено кореляцію між ступенем іонності , анізотропією кристалів A і структурною стабільністю кристалічних ґраток. Показано, що визначальну роль у формуванні характеристичних поверхонь модулів Юнга іонних кристалів відіграє розмірний фактор. Запропоновано новий ультразвуковий метод визначення ступеня іонності лужно-галоїдних кристалів без вимірювання енергетичних параметрів.


Ключові слова


Анізотропія; Ступінь іонності; Структурна стабільність,

Повний текст:

PDF

Посилання


Борн М. Динамическая теория кристаллических решеток / М. Борн, Хуан Кунь. – М.: ИЛ, 1958. – 488 с.

Pauling L. The Nature of the Chemical Bond / L. Pauling. – Ithaca: Cornell Univ. Press, 1960. – 644 p.

Phillips J.C. Bonds and Bands in Semiconductors / J.C. Phillips – New York and London: Acad. Press., 1973. – 288 p.

Харрисон У. Электронная структура и свойства твердих тел. т.1 / У. Харрисон – М.: Мир, 1983. – 381 с.

Raransky M.D. Some parameters of crystal lattice dynamics in CaF2, LiF, NaCl and KCl / M.D. Raransky, V.N. Balazyuk, V.M. Sergeev, M.I. Mel-nyk // Jornal of Phys. studies. – 2011. – V.15, №3. – P. 3401–3404.

Раранський М.Д. Анізотропія пружних властивостей та характер хімічного зв’язку монокристалів / М.Д. Раранський, В.Н. Балазюк, М.І. Мельник, О.М. Кнігініцька та ін. // Металофізика і новітні технології – 2012. – т.34, №7. – C. 935–948.

Кнігініцька О.М. Анізотропія пружних властивостей та динаміка кристалічної ґратки халькогенідів PbS, PbSe, PbTe / О.М. Кнігініцька, М.Д. Раранський, В.Н. Балазюк // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-2012, 19-22 квітня 2012 р.: тези доповідей. – Львів, Україна, 2012. – С. D15.

Раранский Н.Д. Гистерезис скорости ультразвуковых волн и упругие свойства твердых растворов / Н.Д. Раранский, В.Н. Балазюк, Н.И. Мельник, О.Н. Книгиницкая, В.Б. Гевик, М.Н. Гунько // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – т.59, в.5/10. – C. 33–37.

Раранський М.Д. Хімічний зв’язок, анізотропія і структурна стабільність монокристалів / М.Д. Раранський,

В.Н. Балазюк, М.І. Мельник, І.Г. Курек, О.М. Горда, М.М. Гунько // Фізика і хімія твердого тіла – 2013. – т.34, №4. – C. 815–821.

Физическая акустика. Динамика решет-ки / Под ред. У. Мэзона – М.: Мир, 1968. – 392 с.

Францевич И.Н. Упругие постоянные и модули упругости металлов и немееталлов / И.Н. Францевич, Ф.Ф. Воронов, С.А. Бакута. – К.: Наукова Думка, 1982. – 286 с.

Раранський М.Д. Пружні властивості та динаміка кристалічної ґратки деяких напівпровідникових монокристалів / М.Д. Раранський, В.Н. Балазюк, З.Д. Ковалюк. – Чернівці: Золоті литав-ри, 2012. – 200 с.

Миркин Л.И. Справочник по рентгеноструктурному анализу поликристал-лов / Л.И. Миркин – М.: ФМЛ, 1961. – 863 с.

Martinez G. Electronic structure of PbS and PbTe / G. Martinez, M. Schluter, M. L

Киттель Ч. Введение в физику твёрдого тела / Чарльз Киттель. – М.: Наука, 1978. – 791 с.

Murphy L. R. Evolution and test of Pauling’s electronegativity scale / L.R. Murphy, T.L. Meek, A.L. Allred, L.C. Allen // J. Phys. Chem. A. – 2000. – v.104, №24. – P. 5867–5871.

Бокий Г.Б. Кристаллохимия / Г.Б. Бокий – М.: Наука, 1971. – 400 c.

Matcha R. L. Theory of the chemical bond / R.L. Matcha, S.C. King // J. Amer. Chem. Soc. – 1976. – v.98, №12. – P. 3415–3420.

Яковлев В.М. Определение степени ионности и энергии гетерополярной химической связи в терминах электро-отрицательности / В.М. Яковлев, В.А. Терентьев // Весник СамГУ. Естествен¬ные науки. – 2001. – №4(22). – С. 152–174.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).