DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2010.27.118-125

Інтегрування рівнянь Лагранжа для визначення збурень від сонячної радіації в орбітах геосинхронних супутників

В. У. Клімик, В. П. Єпішев, І. І. Мотрунич, В. І. Кудак, Г. М. Мацо

Анотація


Похідні від елементів орбіт геосинхронних супутників виражаються через  гармоніки, отримані за принципом найменших квадратів на основі вибірки 12 супутників з каталога. Отримані вирази інтегруються елементарно. Результати співпадають з функціями зміни орбіт, отриманими чисельним інтегруванням рівнянь Лагранжа там, де його можна застосувати.Ключові слова


Геосинхронні супутники; Збурення орбіт; Сонячна радіація; Гармоніки; Рівняння Лагранжа

Повний текст:

PDF

Посилання


Арнольд К. Методы спутниковой гео­де­зии. – Москва: «Недра», 1973. – 224с.

клімик в.у., єпішев В.п., мотру­нич і.і., Кудак В.И., мацо г.м. Збурен­ня в русі геосинхронних супутників під ді­єю сонячного випромінювання // Науко­вий вісник Ужгородського уні­вер­си­тету. Серія Фізика. − 2008. – вип. 23. − С. 164–171.

Епишев В.П., Климик В.У., Кудак В.И. Возму­щение геосинхрон­ных спут­ников под действием дав­ле­ния солнеч­но­го из­лучения // Труды меж­дуна­род­ной кон­ференции «Ас­тро­номия и все­мирное наследие: через время и конти­ненты». – Казань: Казан. гос.ун-т, 2009. – С.66-67.

Клімик В.У., Кудак К.А., Мацо А.М. Ево­люція орбіт некерованих геоста­ціо­нар­них супутників // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. – 2002. − Вип. 12. − С. 35–42.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).