DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2002.11.11-20

Пряма іонізація гелію електронним ударом в області вище порогу утворення збуджених іонів

Т. М. Заяць

Анотація


В даній роботі проведено розрахунки узагальнених сил осцилятора (УСО) прямого переходу в неперервний спектр атома гелію в інтервалі енергій збу- дження (Е=60,0-120,0 еВ). Показано, що зв'язок відкритих каналів суттєво впливає на формування УСО переходів в континуум Не, при йоrо іонізації швидкими електронами. Виявлено співвідношення вкладів в повну УСО пере- ходу в неперервний спектр Не станів з різними значеннями повного моменту L. Отримано повні та парціальні на n=2 збудженого стану залишкового іона Не УСО переходу в континуум гелію в залежності від енергії втрат для різних значень переданого імпульсу, а також досліджені співвідношення вкладів в повну УСО переходу парціальних на n=1 та n-2 стани залишкового іона Не.


Ключові слова


іонізація;гелій

Повний текст:

PDF

Посилання


Вurkе Р.G. Eetffects of сonfіgurаtiоn interaction on еlесtron аnd рhоtоn interaction with atoms. — in Еleсtrоn and photon іnteraction with atoms" bу edѕ. Kleinpoppen A. and Mc..Dоwell., N ew –York –London 19 97,р.1-25.

Балашов В.В. Состаяние теории возбуждения автоионизационных состояний быстрыми заряженными частицами. – Автоионизационные явления в атомах. Труды 2-го научного семинара. – Москва, из –во МГУ 1976, с. 110-117.

Бурков С.М., Заяц Т.М., Летяев Н.А.,Страхова С.И. ПРоявление автоионизационных состояний в процесах ионизации гелия и гелиеподобного лития фотонами и електронами выше порога образования возбужденных ионов. // Известия АН СССР, серия физическая, т.50, с.13.

Burkov S.M., Letyaev N.A., Strakhova S.I., Zajac T.M. Photon and electron ionization of helium to N=3 state of He+.//XV ICPEAC., Abstract of contributed papers., Brighton, 1987, p.216

Заяц Т.М., Страхова С.И. Прямая и ре- зонансная фотоионизация ионов изо- электронных рядов неона и аргона в области нижайших автоионизационных состояний. // Оптика и спектроскопия, 1985 т.59,вып.1., с.17-22.

Burkov S.M., Letyaev N.A., Strakhova S.I., Zajac Т.М. Photon and electron ioni- zation of helium to the N=2 state of He .// J.Phys.B: Atom. and MoI. Phys., 1988, v.21, р.1995-1208.

Zajac Т.М. The dependence of partioal characteristics of autoionisation state, converging to the He atom threshold (N=3) of the choice of the ground state's wavefunetion. // 28-th EGAS (European Group for Atomic 5pectroscopy) 18 —21 Ju1y, 1996, р.82-83.

Бурков С.М., Заяц Т.М., Страхова С.И. Ионизация rелия быстрьции электрона- ми в области выше порога образования возбужденных ионов. // Оптика и спек- троскопия, 1988, т.63. вып.3, с. 17-25.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).