DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2019.45.61-72

Радіаційні проблеми функціональних випробувань обладнання АЕС на електрофізичній установці ІЯД НАН України

І. А. Хомич, Т. В. Ковалінська, В. І. Сахно

Анотація


Обговорюються методика і програма заходів, розроблена для вимірювань інтенсивності радіаційних полів в приміщеннях експериментальної установки ІЯД та на прилеглій території в режимах генерації інтенсивних потоків електронів, гальмівного гама-випромінювання, та змішаних гама-електронних радіаційних полів, відповідаючих умовам гермозони ядерних реакторів.

Ключові слова


Кваліфікація обладнання АЕС; Радіаційні поля; Гальмівне випромінювання; Радіаційний моніторинг; Радіаційний захист

Повний текст:

PDF

Посилання


Енергетична стратегія розвитку України до 2035 року [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245213112.

Convention on Nuclear Safety [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc449.pdf.

Загальні положення безпеки атомних станцій: НП 306.2.141-2008. – Офіц. вид. – К.: Державний комітет ядерного регулювання України, 2008. – 59 с. – (Норми та правила з ядерної та радіаційної безпеки).

Кваліфікація обладнання і технічних пристроїв АЕС. Загальні вимоги : СТП 0.03.050-2009. – Офіц. вид. – К. : НАЕК, 2009. – 78 с. (Стандарти ДП «НАЕК» «ЕНЕРГОАТОМ»).

Кваліфікація обладнання на умови навколишнього середовища. Загальні вимоги : СТП 0.03.083-2009. – Офіц. вид. – К. : НАЕК, 2009. – 83 с. (Стандарти ДП «НАЕК «ЕНЕР-ГОАТОМ»).

Сахно О.В. Дослідження і розробка проблем радіаційних випробувань обладнання на електрофізичних установках : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. наук: спец. 05.14.14 «Теплові та ядерні енергоустановки» / О.В. Сахно. – К., 2008. – 21 с.

Вишневський И.Н. Радиационная установка с ускорителем электронов ИЯИ НАН Украины / И.Н. Вишневський, А.Г. Зелинский, В.И. Сахно, С.П. Томчай, А.В. Сахно // Атомная энергия. – 2003. – Т. 94.– Вып. 2. – C. 163–166.

Вишневський І.М. Спеціалізований стенд для функціональних випробувань кабельних виробів АЕС /І.М. Вишневський, В.І. Сахно, О.В. Сахно, А.Г. Зелінський, С.П. Томчай, Т.В. Хрін, Н.В. Халова // Ядерна фізика та енергетика. – 2007. – №1 (19). – С. 140–144.

Вишневський І.M. Проблеми радіаційних випробовувань кабелів АЕС на установці ІЯД/ І.M. Вишневський, В.І. Сахно, О.В. Сахно, А.Г. Зелінський, С.П. Томчай, Т.В. Хрін // Вопросы атомной науки и техники. – 2007. – № 6. – C. 128–130.

Программа работ по квалификации оборудования энергоблоков АЭС ГП «НАЭК» «Энергоатом»: ПМ-Д.0.03.476-09. – Офиц. изд. – К. : НАЭК, 2009. – 56 с. (Стандарты ГП «НАЭК» «Энергоатом»).

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України : ДСП 6.177-2005-09-02. – Офіц. вид. – К. : МОЗ України, 2005. – 84 с. (Санітарні правила).

Гусев Н.Г. Защита от ионизирующих излучений : в 2 т. / Н.Г. Гусев. – М.: Энергоатомиздат, 1989–1990. – Т. 2: Защита от излучений ядерно-технических установок. – 1990. – 351 с.

Проблеми оптимізації протирадіаційного захисту промислових радіаційних технологічних установок : матеріали XVI Міжнар. конф. по фізиці радіаційних явищ та радіаційному матеріалознавстві, 6–11 вересня 2004 р. Алушта, Крим / відп. Ред. В. М. Воєводін. – Х. : ННЦ ХФТІ – 2004. – С. 286–287.

Булатов Б.П. Обратно рассеянное гамма-излучение в радиационной технике / Булатов Б.П. – М.: Атомиздат, 1971. – 239 c.

Амусья М.Я. Тормозное излучение / Амусья М.Я. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 208 с.

Жучко В.Е., Ципенюк Ю.Б. Расчет спектров тормозного излучения под различными углами в диапазоне энергий 1–30 МэВ / В.Е. Жучко, Ю.Б. Ципенюк // Атомная энергия. – 1975. – Т. 39, Вып. 1. – C. 66–68.

Стародубцев С.В. Взаимодействие гамма-излучения с веществом / С.В. Стародубцев, А.М. Романов. – Ташкент : Наука, 1964. – 67 с.

Сахно В.І. Дослідження розсіяного випромінювання лінійного прискорювача електронів / В.І. Сахно, І.М. Вишневський, Т.В. Хрін, О.В. Сахно, А.Г. Зелінський, С.П. Томчай, Н.В. Халова // Ядерна фізика та енергетика. – 2007.– №2 (20). – С. 126–130.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).