Том 4 (1999)

Зміст

Статті

Термодинамічні характеристики всебічного стиснення кристалів сімейства Sn2Р2S6 PDF
О. Г. Сливка 5-6
ВПЛИВ ДОМЕННОЇ СТРУКТУРИ SbSJ НА ЙОГО ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ PDF
Д. І. Кайнц, А. А. Горват 7-11
ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ ГАЗОРОЗРЯДНОЇ HgBr -ЕКСИМЕРНОЇ ЛАМПИ PDF
М. М. Гуйван, О. М. Малінін, Л. Л. Шимон 12-17
МОДЕЛЬНІ ГАМІЛЬТОНІАНИ СИСТЕМИ “МЕТАЛ-АТОМ, ЩО РУХАЄТЬСЯ“ PDF
В. Г. Дробнич 18-21
СПЕКТРИ ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ОПРОМІНЕНИХ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИМИ ЕЛЕКТРОНАМИ КРИСТАЛІВ CdS1-xSex PDF
Ю. М. Ажнюк, О. В. Гомоннай, Д. Б. Гоєр, І. Г. Мегела, Л. Г. Романова 22-27
ТЕРМОКІНЕТИЧНІ ДІАГРАМИ ЧАС-ТЕМПЕРАТУРА-ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ РОЗПЛАВІВ СИСТЕМИ As-Se PDF
Т. М. Мельниченко, Я. П. Куценко, Я. Я. Коцак, Т. Д. Мельниченко 28-32
ОДЕРЖАННЯ АМОРФНИХ СПЛАВІВ В СИСТЕМІ In-Sb-Se PDF
Т. М. Мельниченко, П. П. Штець, Д. П. Мельниченко 33-37
ДИНАМІЧНА ПОЛЯРИЗОВНІСТЬ НИЖЧИХ РІВНІВ АТОМІВ МАГНІЮ ТА КАЛЬЦІЮ PDF
Л. О. Бандуріна, М. І. Гайсак, О. І. Зацаринний 38-42
КРАЙ ОПТИЧНОГО ПОГЛИНАННЯ НЕКРИСТАЛІЧНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ AsxSe1-x ПРИ х = 0-0.15 PDF
В. В. Мікла, В. Ю. Сливка, І. П. Михалько, Ю. Ю. Надь 43-49
Чисельні розрахунки енергетичного спектру ядер 16C та 58Ni в адіабатичному підході PDF
Р. М. Плекан, М. М. Капустей, І. В. Хіміч 50-54
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ НАКЛАДАННЯ КОНФІГУРАЦІЙ ДО ОПИСУ СПІН ОРБІТАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У КВАРК-АНТИКВАРКОВИХ СИСТЕМАХ PDF (English)
V. I. Lengyel, V. V. Rubish, S. Chalupka, M. Salak 55-59
РОЗРАХУНОК ЗБУДЖЕННЯ АТОМА Ва ЕЛЕКТРОННИМ УДАРОМ 3 ОСНОВНОГО ТА МЕТАСТАБІЛЬНОГО СТАНІВ: МЕТОД R-МАТРИЦІ 3 ПСЕВДОСТАНАМИ PDF
С. П. Богачова, В. Ф. Гедеон, Т. О. Зацарінна, О. І. Зацарінний, В. І. Лендьел, К. А. Кочер 60-65
ВРАХУВАННЯ СПІН-СПІНОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ОДНОЧАСТИНКОВОМУ РІВНЯННІ ДІРАКА PDF
І. І. Гайсак, В. С. Морохович 66-68
ОСОБЛИВОСТІ ПОГЛИНАННЯ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В БІОСИСТЕМАХ НА КВАНТОВО-ФІЗИЧНОМУ РІВНІ PDF
С. Ю. Медведєв, В. Ф. Гедеон, С. О. Герзанич 69-82
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ГРАТКИ КРИСТАЛІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТИПУ ШПІНЕЛІ. НАДПРОСТОРОВИЙ ПІДХІД PDF
Е. П. Булеца, О. Ф. Іваняс, І. І. Небола 83-85
Інтегральні рівняння Додда-Грайдера в задачі про одноелектронну перезарядку PDF
В. Ю. Лазур, Л. М. Халус 86-93
Однопроменевий фоторефрактивний фільтр новин на основі Sn2P2S6 PDF
І. В. Кедик, О. О. Грабар, М. І. Гурзан, В. Ю. Сливка 94-98
Фотоіндуковані ефекти в плівках аморфного селену з додатками Sb PDF (English)
V. I. Mikla, I. P. Mikhalko, V. V. Mikla, Yu. Yu. Nagy 99-101
Принцип еквівалентності та випромінювання точкових зарядів PDF
Р. Р. Ломпей, С. Ю. Медведєв 102-111
Дипольна Ізингівська модель для кристалів сім'ї Sn2P2S6 PDF
О. В. Дробнич, Ю. М. Височанський 112-119
Динамічні властивості субхалькогеніду індію PDF
Д. М. Берча, К. З. Рущанський, Л. Ю. Хархаліс 120-126
Вплив концентрації міді на термостимульовану люмінесценцію монокристалів тетраборату літію PDF
Б. М. Гунда, П. П. Пуга, А. М. Соломон, В. М. Головей, Г. Д. Пуга 127-130
Вплив технологічних умов вирощування на фазовий перехід та край оптичного поглинання кристалів CuInP2S6 PDF
І. П. Студеняк, Д. Ш. Ковач, В. В. Митровцій, М. І. Гурзан, О. А. Микайло, Ю. М. Височанський 131-138
Нелінійний профіль температури в тропосфері і точність визначення відстані до штучних супутників Землі PDF
І. М. Тегза, І. В. Швалагін 139-144
Теорія збурень для релятивістської задачі двох кулонівських центрів в наближенні об'єднаного атома PDF
А. В. Катернога, В. Ю. Лазур, С. І. Мигалина 145-150
Вплив методу одержання на спектри фотопровідності шаруватих кристалів GеS PDF
Д. І. Блецкан, Й. Й. Маляр, С. В. Микуланинець, М. Ю. Січка 151-158
Кристалічна структура халькогенідів кремнію PDF (Русский)
Д. И. Блецкан, Ю. В. Ворошилов, Л. В. Алексик 159-167
Структура і фотоелектричні властивості кристалів PbGa2S4 і PbGa2Se4 PDF (English)
D. I. Bletskan, Yu. V. Voroshilov, I. M. Durdinets, V. M. Kabacij, V. M. Holovey 168-176
Людвик Людвикович Шимон (до 65-річчя від дня народження) PDF
І. І. Шафраньош 177-178