Том 36 (2014)

Зміст

Статті

МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СТАНІВ НАПРУЖЕНИХ ГЕТЕРОСТРУКТУР НА ОСНОВІ β-InSe/In4Se3 PDF
Т. Я. Бабука, К. Є. Глухов 7-12
ДОСЛІДЖЕННЯ СИМЕТРІЇ КОЛИВНОГО СПЕКТРУ КРИСТАЛІВ Hg3Te2Cl2 PDF
О. В. Бокотей, О. О. Бокотей, І. І. Небола 13-16
ВПЛИВ РОЗУПОРЯДКУВАННЯ НА СТРУКТУРУ НЕКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА СИНЕРГЕТИЧНІ ЕФЕКТИ PDF
М. I. Мар’ян, Н. В. Юркович 17-24
ВПЛИВ ГІДРОСТАТИЧНОГО ТИСКУ НА ДІЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СЕГНЕТИЕЛЕКТРИКА CuInP2(Se0,5S0,5)6 PDF
В. Ю. Біганич, І. Ю. Куриця, Е. І. Герзанич 25-30
АНІЗОТРОПІЯ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ (PbySn1-y)2P2S6 PDF
Р. М. Біланич, А. А. Когутич, Р. М. Євич, С. І. Перечинський 31-36
ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНОГО РОЗУПОРЯДКУВАННЯ В КРИСТАЛАХ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ Cu7(Ge1-xSix)S5I PDF
А. В. Бендак, О. О. Ямковий, В. В. Біланчук, І. П. Студеняк 37-40
ОТРИМАННЯ І ВЛАСТИВОСТІ СТЕКОЛ (GeS2)X(AsSBr)1-X PDF
В. В. Цигика, І. Й. Росола 41-45
ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ В НАНОРОЗМІРНИХ СУПЕРІОННИХ ПРОВІДНИКАХ Cu6PS5I PDF
І. П. Студеняк, А. В. Бендак, M. M. Maйор, М. Лучинець, С. Ільковіч, M. Райфферс, M. Тімко 46-50
ФОТОІНДУКОВАНІ ЗМІНИ МІКРОТВЕРДОСТІ АМОРФНИХ ТОНКИХ ПЛІВОК СИСТЕМИ Ge-As-Se PDF
В. В. Кузьма, В. С. Біланич, K. Flachbart, F. Lofaj, K. Csach, В. М. Різак 51-57
ФАЗОВА p,T-ДІАГРАМА КРИСТАЛІВ CuIn1+δP2S6 PDF
О. В. Шуста, О. Г. Сливка, В. С. Шуста 58-61
ОСОБЛИВОСТІ ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРИ ФАЗОВОМУ ПЕРЕХОДІ В ШАРУВАТИХ СЕГНЕТОЕЛЕКТРИКАХ CuInP2S(Se)6 PDF
М. М. Медулич, М. М. Майор, А. А. Когутич, С. Ф. Мотря 62-68
ОСОБЛИВОСТІ ХІМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ FeSe1-xTex PDF
Т. О. Маник, М. О. Маник, В. Р. Білинський-Слотило 69-76
ДОМЕННА СТРУКТУРА В КРИСТАЛАХ TlInS2 ПРИ ВИСОКИХ ТИСКАХ PDF
П. П. Гуранич, Р. Р. Росул, О. О. Гомоннай, О. Г. Сливка, О. В. Гомоннай, І. Ю. Роман, П. Гуранич, Ж. М. Сарай 77-80
ПЕРЕРІЗИ (γ,n)- РЕАКЦІЙ НА ІЗОТОПАХ СРІБЛА 107Ag І 109Ag PDF
В. І. Жаба, О. М. Парлаг, Р. М. Плекан 81-84
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗБУДЖЕННЯ МЕТАСТАБІЛЬНИХ СТАНІВ ВАЖКИХ ІЗОТОПІВ ТЕЛУРУ В РЕАКЦІЇ (γ,n) В ОБЛАСТІ 10-20 МЕВ PDF
В. М. Мазур, Д. М. Симочко, З. М. Біган, П. С. Деречкей 85-92
НУКЛІДНІ СПЕКТРИ ГАММА-АКТИВНОСТЕЙ РЯДІВ ТОРІЯ І УРАНА, ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В СПЕКТРОМЕТРІЇ ЗРАЗКІВ ГІРСЬКИХ ПОРІД PDF
О. М. М. Поп, М. В. Стець, В. Т. Маслюк, Б. В. Мацків, Р. В. Хомутник 93-99
ДЕЙТРОН: ХВИЛЬОВА ФУНКЦІЯ І ПАРАМЕТРИ PDF
І. І. Гайсак, В. І. Жаба 100-106
ПАРАМЕТРИ ПЛАЗМИ ТЛІЮЧОГО РОЗРЯДУ НАД ПОВЕРХНЕЮ ВОДНОГО РОЗЧИНУ СУЛЬФАТУ АЛЮМІНІЮ PDF
Л. В. Месарош, О. К. Шуаібов, М. П. Чучман 107-111
АДАПТАЦІЯ МЕТОДУ ІОННО-ФОТОННОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ PDF
О. М. Конопльов, В. В. Кузьма, І. Є. Митропольський, В. С. Буксар 112-122
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЛІЮЧОГО РОЗРЯДУ НАД ПОВЕРХНЕЮ РОЗЧИНУ НА ОСНОВІ СУЛЬФАТУ МІДІ PDF
Я. Ю. Козак, О. К. Шуаібов, М. П. Чучман 123-127
МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ ДВОЗАРЯДНИХ ІОНІВ ПРИ БАГАТОФОТОННІЙ ІОНІЗАЦІЇ АТОМІВ БАРІЮ ЛАЗЕРНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ В ОБЛАСТІ СПЕКТРА 16800-18700 см-1 PDF
В. В. Суран, І. І. Бондар 128-136
ІОНІЗАЦІЯ МОЛЕКУЛ ГУАНІНУ В ЗІТКНЕННЯХ З ЕЛЕКТРОНАМИ PDF
М. І. Шафраньош, А. В. Жиган, Ю. Ю. Свида, М. І. Суховія, В. С. Сільваші, І. І. Шафраньош, Б. П. Мінаєв, Г. В. Баришніков, В. А. Мінаєва 137-143
ЕМІСІЯ ЕКСИПЛЕКСНОЇ МОЛЕКУЛИ МОНОБРОМІДУ РТУТІ В ГАЗОРОЗРЯДНІЙ ПЛАЗМІ НА СУМІШІ ПАРІВ ДИБРОМІДУ РТУТІ ТА АРГОНУ PDF
А. О. Малініна, О. М. Малінін 144-150
ШРЕДІНГЕРІВСЬКИЙ ФОРМАЛІЗМ МЕТОДУ СПОТВОРЕНИХ ХВИЛЬ У ЗАДАЧІ ОДНОЕЛЕКТРОННОГО ЗАХОПЛЕННЯ З ОДНОЧАСНОЮ ІОНІЗАЦІЄЮ PDF
В. В. Алексій, В. Ю. Лазур, М. В. Хома 151-160
КОМПОЗИЦІЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ З АЛГОРИТМАМИ ХЕББА ТА ПРЯМОГО ПОШИРЕННЯ В СИСТЕМАХ СИМВОЛЬНОГО КОДУВАННЯ PDF
Н. В. Юркович, О. В. Герасімов, В. М. Юркович, М. І. Мар’ян 161-167
ШИМОН ЛЮДВИК ЛЮДВИКОВИЧ (ДО 80-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) PDF
Л. Л. Шимон 168-170