Том 35 (2014)

Зміст

Статті

Анізотропія пружних властивостей, ступінь іонності і структурна стабільність монокристалів з ґраткою типу NaCl, CsCl і CaF2 PDF
М. Раранський, В. Балазюк, М. Мельник, О. Горда, М. Гунько 8-17
Чотирихвильова взаємодія у легованих фоторефрактивних кристалах Sn2P2S6 PDF
Б. Роскін, О. Грабар, К. Глухов 18-22
Ab initio розрахунки рівноважної геометричної будови, електронної структури та коливальних спектрів молекули аденіну PDF
А. Барта, О. Чобаль, Г. Різак, І. Заячук, В. Різак 23-29
Першопринципні розрахунки і характеризація молекулярних кластерів типу As4Sm та As4m (m=1-6) PDF
Р. Голомб 30-35
Електронна структура 2H-політипу SnSe2 PDF
Д. И. Блецкан, К. Е. Глухов, В. В. Фролова 36-50
Фотоіндукована зміна мікротвердості тонких плівок Ge32As8Se60 PDF
В. Кузьма, В. Біланич, В. Лоя, В. Різак 51-56
Піроелектричні властивості кристалів TlIn(S0.99Se0.01)2 при високих тисках PDF
П. Гуранич, Р. Росул, О. Гомоннай, О. Сливка, О. Гомоннай, І. Роман 57-60
Модель інтерфейсу користувача для доступу до мережі українського національного гріду PDF
Я. Кокряшкіна, В. Різак 61-66
Фотоіндуковані зміни оптичних характеристик аморфних плівок системи As2S3-SbSi PDF
М. Дуркот, В. Мар’ян, М. Поп, В. Рубіш, І. Юркін 67-73
Динамічний інтерферометр на основі фоторефрактивного ефекту в кристалі Sn2P2S6 PDF
М. Цигика, І. Стойка, О. Грабар 74-78
Дослідження впливу аміаку на чутливі елементи на торці y-подібного волоконно-оптичного розгалуджувача PDF
І. Сакалош, І. Трикур, Й. Шаркань, М. Січка, В. Різак 79-83
Тривимірна дозиметрія в променевій терапії PDF
О. Торунок, О. Дяченко, М. Альохіна, О. Безшийко, Л. Голінка-Безшийко, І. Каденко 84-88
Програмний комплекс для обробки і систематизації атомних даних PDF
С. Гедеон, В. Лазур 89-94
Електричні та газочутливі властивості точково-контактних сенсорів на oснові органічних провідників PDF
С. Головко, В. Гудименко, О. Поспєлов, Г. Камарчук 95-102
Особливості забруднення 137Cs ґрунтів, рослин та грибів українських Kарпат PDF
В. Грабовський, О. Дзендзелюк, A. Трофімук 103-108
Динаміка домішок іонного пучка в системах з реверсивним магнітним фокусуванням PDF (Русский)
C. Геращенко, А. Гирка, И. Бизюков, А. Бизюков, К. Середа 109-112
Лампа на смузі 175 нм ArCl (B-X) з накачуванням наносекундним бар’єрним розрядом PDF
Р. Грицак, О. Шуаібов, О. Миня, З. Гомокі, Т. Варга 113-117
Радіаційні розпади В0→К*γ та B0s→φγ в експерименті LHCb PDF (English)
В. Яковенко, О. Охріменко, В. Пугач 118-122
Eлектронна структура легованих нанотрубок ZnO PDF
О. Бовгира, М. Коваленко, Р. Бовгира 123-130
Електромеханічний прилад для контролю конфігурації пучка електронів потужного промислового прискорювача радіаційної установки PDF
Т. Ковалінська 131-135
Порушення трансляційної симетрії основного стану електронного газу на невпорядкованій матриці-ґратці PDF (Русский)
А. Кривчиков, В. Славин 136-142
Оптичні характеристики іскрового розряду з композиційними та металевими електродами PDF
Г. Ласлов, М. Чучман, Я. Козак, А. Шуаібов 143-145
Спектроскопічна діагностика та параметри плазми тліючого розряду над поверхнею водного розчину сульфату алюмінію PDF
Л. Месарош, М. Чучман, О. Шуаібов 146-150
Особливості активації повітря та утворення нейтронів при роботі медичного прискорювача електронів PDF
Є. Момот, О. Безшийко, Б. Бондар, Л. Голінка-Безшийко, І. Каденко, Я. Кметюк, К. Кошарський 151-155
Фотофізичні процеси при УФ опроміненні складних органічних молекул PDF
М, Мигович, В. Кельман 156-161
Вивчення впливу електронного опромінення на оптичні та люмінесцентні властивості нелегованих та легованих ніобієм кристалів лейкосапфіру PDF
Т. Окунева, В. Маслюк, І. Мегела, Я. Пекар, В. Пекар 162-166
Проект удосконаленого дослідницького радіаційного комплексу ІЯД НАН України PDF (Русский)
И. Остапенко, Т. Ковалинская, В. Сахно 167-171
Використання Фур’є-, вейвлет-фільтрації та бутстреп-методу при обробці слабих піків в апаратурних гамма-спектрах PDF
О. Поп 172-178
Анізотропія фотолюмінесценції монокристалів Li2B4O7:Cu в поляризованому світлі PDF
К. П. Попович, М. С. Кленівський, М. М. Биров, І. І. Чичура 179-184
Невизначеність просторового розподілу неоднорідних частинок в обмеженому об'ємі PDF (English)
O. Пундяк 185-188
Сучасний дослідницький комплекс для розв’язання завдань методом мікроконтактної спектроскопії Янсона PDF
А. В. Савицький, О. С. Заїка, О. М. Плетньов, В. О. Гудименко, О. П. Поспєлов, Г. В. Камарчук 189-195
Випромінювання при взаємодії флюксона з прямокутною домішкою в двовимірному Джозефсонівському переході PDF
І. О. Стародуб, Я. Золотарюк 196-203
Мультипомерон у пружному розсіянні при асимптотичних енергіях PDF
Й. Туровці 204-207
Експериментальна установка для дослідження електронних спектрів атомів лужноземельних металів PDF
В. В. Грицько, О. О. Боровик 208-213