Том 6 (2000)

Зміст

Статті

ЕТАПИ НА ШЛЯХУ ПОСТУПАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (1950-1960 РОКИ) PDF
І. І. Шманько 5-20
ВІЛЬГЕЛЬМ ІЛЛІЧ ФУЩИЧ - ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (18.12.1936-7.04.1997) PDF
І. В. Хіміч 21-23
ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА В.І. ЛЕНДЬЄЛА (17.04. 1934 - 21.01.2000) PDF
В. Ю. Сливка, Ю. М. Височанський, Л. Л. Шимон, В. Ю. Лазур 24-26
ЕФЕКТИ ПРОСТОРОВОГО ЗАРЯДУ ТА ФОРМА КРИВИХ НЕСТАЦІОНАРНОГО ФОТОСТРУМУ В ЕКСПЕРИМЕНТАХ ПО ВИМІРЮВАННЮ ДРЕЙФОВОЇ РУХЛИВОСТ PDF (English)
V. I. Mikla, V. V. Mikla, V. Yu. Slivka 27-31
ДОСЛІДЖЕННЯ КРАЮ ОПТИЧНОГО ПОГЛИНАННЯ В КРИСТАЛАХ Sn2P2S6 ТА SnP2S6 PDF
І. П. Студеняк, В. В. Митровцій, Д. Ш. Ковач, О. А. Микайло, М. І. Гурзан, Ю. М. Височанський 32-39
МЕХАНІЗМ ЗБУДЖЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ П'ЯТИХВИЛИННИХ КОЛИВАНЬ В АТМОСФЕРІ СОНЦЯ PDF
Р. І. Костик 40-47
РЕЛЯТИВІСТСЬКА СФЕРИЧНА МОДЕЛЬ ЕФЕКТУ ШТАРКА У ВОДНЕВОПОДІБНОМУ ІОНІ PDF
А. А. Горват, В. Ю. Лазур, O. K. Рейтій 48-61
ЧЕТВЕРТЬСТОЛІТНІЙ ЕТАП ЛАЗЕРНО-ПЛАЗМОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УЖГОРОДСЬКОМУ ДЕРЖУНІВЕРСИТЕТІ PDF
І. І. Опачко 62-75
ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ І КРИТИЧНІ ЯВИЩА В КРИСТАЛАХ ГРУПИ А2IVВ2VС6VI ПРИ ВИСОКИХ ТИСКАХ PDF
О. І. Герзанич, О. Г. Сливка, П. П. Гуранич, В. С. Шуста, В. М. Кедюлич, П. М. Лукач 76-93
КАБІНЕТ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ І ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ PDF
В. В. Сагарда 94-97
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ШТУЧНИХ СУПУТНИКІВ ЗЕМЛІ В УжДУ: ПРИКЛАДНІ І ФУНДАМЕНТАЛЬНІ АСПЕКТИ PDF
М. В. Братійчук, А. Г. Кириченко, В. П. Єпішев 98-112
КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ СПОЛУК ІЗ СТРУКТУРОЮ ТИПУ ШПІНЕЛІ ТА ЇХ ПРОЯВ В ДИНАМІЦІ ГРАТКИ PDF
Е. П. Булеца, І. І. Небола, О. Ф. Іваняс, В. Я. Кіндрат 113-118
ЗБУДЖЕННЯ МЕТАСТАБІЛЬНИХ СТАНІВ ЯДЕР ПРИ НЕПРУЖНЬОМУ РОЗСІЮВАННІ ГАММА-КВАНТІВ PDF
В. М. Мазур 119-129
МАССПЕКТРОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ ПОВІТРЯ ТА ГАЗОВИХ ВКЛЮЧЕНЬ В СОЛЯНИХ ПЛАСТАХ ПІДЗЕМНОГО ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АЛЕРГОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ PDF
С. В. Микуланинець, Й. П. Шаркань, М. Ю. Січка, Я. В. Чонка, І. С. Лемко, С. С. Бочкай 130-135
ОПИС ЕКЗОТИЧНИХ ТРИЧАСТИНКОВИХ АТОМНИХ СИСТЕМ У МЕТОДІ ГІПЕРСФЕРИЧНИХ КООРДИНАТ PDF
М. Гайсак, М. Надь, В. Онисько 136-144
ПЕРШЕ БОРНІВСЬКЕ НАБЛИЖЕННЯ ІЗ СПОТВОРЕНИМИ ХВИЛЯМИ PDF
В. Ю. Лазур, Л. М. Халус 145-154
ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ІОНІЗАЦІЇ ПЛАЗМИ ЛАЗЕРНО-СТИМУЛЬОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПУЧКОМ PDF
І. І. Опачко 155-163
СТРУКТУРНІ НЕОДНОРІДНОСТІ НЕКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ЇХ МОДЕЛЮВАННЯ В НАБЛИЖЕННІ БІЛОГО ШУМУ PDF
Н. В. Юркович, М. І. Мар’ян, І. М. Миголинець 164-168
МАСИ ПСЕВДОСКАЛЯРНИХ МЕЗОНІВ В НИЗЬКОЕНЕРГЕТИЧНІЙ КВАНТОВІЙ ХРОМОДИНАМІЦІ PDF
В. І. Сабов, М. Я. Євич, Ю. І. Мага 169-174
ФЛУКТУАЦІЙНІ ЕФЕКТИ У ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ НАДПРОВІДНИКАХ СИСТЕМИ YBa2Cu3O7-δFx PDF
П. П. Попович, В. В. Бунда, В. Ю. Сливка 175-181
ТРИЧЛЕННІ РЕКУРЕНТНІ СПІВВІДНОШЕННЯ ДЛЯ КОЕФІЦІЄНТІВ РАКА КВАНТОВОЇ АЛГЕБРИ Uq(su2) PDF
І. І. Качурик 182-190
ДИНАМІЧНИЙ ЗСУВ ТЕМПЕРАТУР ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДІВ У СЕГНЕТОЕЛЕКТРИКАХ (Sn1-xIn2/3X)2P2S6 ПРИ ВИСОКИХ ГІДРОСТАТИЧНИХ ТИСКАХ PDF
П. М. Лукач 191-192
ФОРМУВАННЯ ГРАНИЦІ ПІДКЛАДКА-ПЛІВКА СКЛАДНИХ ХАЛЬКОГЕНІДІВ ТА ВЛАСТИВОСТІ ЇХ ГЕТЕРОСТРУКТУР PDF
М. І. Довгошей, О. Б. Кондрат, Н. І. Попович, І. Е. Качер 193-206
ІОНІЗАЦІЯ МОЛЕКУЛИ D2О ЕЛЕКТРОННИМ УДАРОМ: ПЕРЕРІЗ ОДНОКРАТНОЇ ІОНІЗАЦІЇ PDF (English)
A. V. Snegursky, A. N. Zavilopulo 207-210
ДИНАМІЧНА СТІЙКІСТЬ І РОЗМІРИ ЛАНЦЮГОВИХ КЛАСТЕРІВ В ШИРОКОЗОННИХ НЕКРИСТАЛІЧНИХ НАПІВПРОВІДНИКАХ PDF
В. М. Міца, В. В. Химинець 211-220
ПРОМИСЛОВЕ ВИРОЩУВАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ САПФІРУ ВИДОЗМІНЕНИМ МЕТОДОМ КІРОПУЛОСА PDF
Д. І. Блецкан, О. Д. Блецкан, О. Р. Лук’янчук, А. І. Машков, Я. М. Пекар, В. І. Цифра 221-240
ПОЛІМОРФІЗМ І МЕХАНІЗМ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В З'ЄДНАННЯХ ТИПУ AIVBVI PDF
Д. І. Блецкан, Ю. В. Ворошилов, І. І. Мадяр 241-258
СТРУКТУРНІ ЗМІНИ АЗОТИСТИХ ОСНОВ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ, ВИКЛИКАНІ НИЗЬКОЕНЕРГЕТИЧНИМИ ЕЛЕКТРОНАМИ PDF
І. І. Шафраньош, І. А. Петрушко, В. М. Славік, М. І. Суховія 259-263
ОСОБЛИВОСТІ ДВОЗАЛОМЛЕННЯ КРИСТАЛІВ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ CuGa(S1-xSex)2 PDF
Л. М. Сусліков, З. П. Гадьмаші 264-268
ЗАВІДУВАЧУ КАФЕДРИ ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ, ПРОФЕСОРУ ІВАНОВІ ВАСИЛЬОВИЧУ ХІМІЧУ – 65 PDF
В. Ю. Лазур 269-270
ДОЦЕНТУ МІЦІ ВОЛОДИМИРУ МИХАЙЛОВИЧУ – 50 PDF
М. І. Довгошей, І. І. Шманько 271