Том 24 (2009)

Зміст

Статті

Розробка, організація та впровадження програми моніторингу радіоактивних аерозолів із застосуванням персональних пробовідбірників аерозолів та імпакторів при проведенні робіт на об’єкті «укриття» PDF
П. Б. Арясов, С. Ю. Нечаєв, Н. Я. Циганков 13-21
Оптичний аналог ефекту Бормана в фотонних кристалах PDF (Русский)
М. В. Богданова, Ю. Е. Лозовик, С. Л. Эйдерман 22-31
Аномальне оптичне проходження через систему вихорів в плівці надпровідника II роду PDF (Русский)
М. В. Богданова, Ю. Е. Лозовик, А. А. Колесников 32-38
Методика і автоматизована установка для визначення реологічних характеристик рідинних систем PDF
Л. А. Булавін, Т. Ю. Ніколаєнко, Н. Л. Шейко 39-43
Впорядкування структури номінально чистих і легованих монокристалів ніобату літію PDF (Русский)
П. Г. Чуфырев 44-50
Зворотний потік частинок у ерозійній плазмі під дією лазерного випромінювання PDF (Русский)
К. Ф. Ермалицкая 51-56
Енергії зв’язку нижчих непарних квантових станів негативного іона Водню в одновимірному просторі PDF
М. Гайсак, М. Чундак 57-60
Практичне застосування твердотільнііх трекових детекторів у дозиметрії PDF
С. Г. Горбачов, В. Б. Герасименко, Т. А. Волкернюк, П. Б. Арясов 61-66
Функція розподілу електронів та електронні кінетичні коефіцієнти плазми поперечного об'ємного розряду у суміші важких інертних газів з молекулами хлору PDF
Василь Чигінь, Павло Горун 67-72
Кутові розподіли електронів у послідовній подвійний двофотонній іонізації атомів випромінюванням лазера на вільних електронах PDF (Русский)
Е. В. Грызлова, А. Н. Грум-Гржимайло, Н. М. Кабачник, S. Fritzsche 73-77
Дослідження параметрів резонансу Cr-52 методом зсуву середньої енергії фільтрованих нейтронів PDF
О. О. Грицай, А. К. Гримало, В. В. Колотий 78-84
EXFOR - минуле, сучасне та майбутнє PDF
О. О. Грицай, Н. А. Климова, О. І. Кальченко 85-91
Аналіз температурної поведінки показників заломлення кристалів K2SO4 і Rb2SO4 поблизу точок фазових переходів PDF
О. С. Кушнір, М. О. Романюк, В. Й. Стадник, Р. Я. Шопа, В. С. Дзюбанський 92-99
Квазікласичні спектри солітонів континуального та дискретного модифікованих рівнянь Кортевега - де Фріза PDF
М. М. Богдан, Д. В. Лаптєв 100-107
Нелінійна теорія плазма-пучкового супергетеродинного лазера на вільних електронах з Н-убітронним збудженням PDF (Русский)
В. В. Кулиш, А. В. Лысенко, В. В. Коваль 108-114
Ефективність процесу збудження ексиплексу HgBr* в газорозрядній плазмі на суміші диброміду ртуті та гелію PDF
А. О. Малініна, М. М. Гуйван 115-119
Прикладна ядерна гамма-спектрометрія в деяких задачах ідентифікації керамічних виробів PDF
О. М. Матьовка, М. В. Стець, В. Т. Маслюк, В. М. Бузаш 120-125
Дослідження випромінювання лазерної плазми алюмінію при різних тисках повітря PDF
Л. В. Месарош, М. П. Чучман, О. К. Шуаібов, І. Е. Качер, Г. Е. Ласлов 126-130
Оптимізація радіаційного впливу на оточуюче середовище при використанні позитрон-емісійної томографії PDF
Д. Нечай, О. Безшийко, Л. Голінка-Безшийко, А. Громлюк, І. Каденко 131-135
Дослідження домшікового та мікроелементного складу сталей нейтронно-активаційним методом PDF
Т. О. Окунєва 136-140
Удосконалення та адаптація методів оцінки рівнів внутрішнього опромінення при пероральному та інгаляційному надходженні з використанням лічильників випромінювання людини (ЛВЛ) PDF
В. О. Пікта, О. М. Перевозніков, В. В. Василенко, Г. М. Задорожна 141-149
Моніторинг параметрів мікротрона М-30 PDF
Ю. Плакош, В. Ковтун 150-154
Люмінесцентні спектри Li2B407: роль атомарних закономірностей PDF
К. Попович 155-159
Застосування гама-камери «ОФЕКТ-2» при діагностиці кісткових метастазів PDF (Русский)
А. С. Раевский, А. В. Демин, О. И. Паскевич 160-165
Дослідження плівок оксиду цинку методами електронної і атомносилової мікроскопії та спектральної еліпсометрії PDF
Л. В. Поперенко, М. В. Раков, В. М. Ткач, І. В. Юргелевич 166-170
Вимірювання періоду напіврозпаду ізотопу 154Tb PDF (English)
G. Rastrepina 171-174
Дослідження ефективності планарних ХУ-градієнтних фотовольтаїчних структур PDF
Ю. Савоченко 175-179
Енергії найнижчих 1S, 1P, 1D, 1F автоіонізаційних станів атома Mg в методі взаємодіючих конфігурацій PDF
Т. М. Заяць, А. І. Опачко, В. М. Симулик, Р. В. Тимчик 180-184
Структурні і люмінесцентні властивості пористого кремнію при тривалому зберіганні в повітрі PDF (Русский)
Д. Ф. Тимохов 185-190
Ізомерні відношення продуктів фотоядерних реакцій з численним вильотом нуклонів ізотопів цирконію PDF (Русский)
О. А. Бесшейко, А. Н. Водин, Л. А. Голинко-Бесшейко, А. Н. Довбня, И. Н. Каденко, В. А. Кушнир, В. В. Митроченко, С. Н. Олейник, Г. Э. Туллер 191-196
Принципи побудови НВЧ-генератора і системи діагностики фазочастотних параметрів систем ЛПЕ PDF (Русский)
Н. В. Варавин 197-201
Радіонуклідне забруднення грунтів та рослин українських Карпат PDF
В. А. Грабовський, О. С. Дзендзелюк, А. В. Трофімук 202-207
Детектори нейтронів на основі неорганічних сцинтиляторів PDF
В. Д. Рижиков, Б. В. Гриньов, І. М. Зеня, Е. К. Лисецька, Л. Л. Нагорна, Г. М. Онищенко, Л. О. Півень, М. Г. Стражинський 208-216
Вплив пресування на властивості твердих розчинів PbTe-PbSe PDF (Русский)
О. С. Водорез, Е. И. Рогачева 217-221
«Particle-wake» взаємодії в гексагональній двомірній пиловій ґратці PDF (English)
M. Shahmansouri, B. Farokhi 222-227
Хвилі пилової ґратки у гексагональному кристалі парамагнітних зерен PDF (English)
B. Farokhi, М. Shahmansouri 228-233
Кореляційні та часові залежності вмісту радіонуклідів у намулах гірських рік Закарпаття: 2006-2008 рр. PDF
Н. І. Симканич, В. І. Мучичка 234-238
Резонансна структура інтегральних перерізів розсіяння електронів на атомі Кальцію в області енергій до 4.3 еВ PDF
С. В. Гедеон 239-249