Том 9 (2001)

DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2001.9

Зміст

Статті

Визначення слідових кількостей молібдену в монокристалах сапфіра методом активації на мікротроні М-30 PDF
О. О. Парлаг, В. М. Головей, В. Т. Маслюк, П. П. Пуга, Г. Д. Пуга, Д. І. Блецкан, О. Д. Блецкан 5-11
До питання про інваріантність підсистеми роторних рівнянь Максвела і закони збереження PDF
І. Ю. Кривський, В. М. Симулик, З. З. Торич 12-17
Дисперсія в стеклах (Аs2S3)xI1-x PDF
І. Й. Росола, М. М. Мальованик 18-23
Про рівняння типу Баба, Дірака та Вейля у просторах довільних розмірностей PDF
І. Ю. Кривський 24-33
Дослідження збудження резонансних ліній іона Cd+ при електрон-іонних зіткненнях PDF
А. М. Неймет 34-39
Виникнення просторово періодичних дисипативних структур щільності точкових дефектів і кисневих преципітатів в опроміненому кремнії PDF (Русский)
П. А. Селищев 40-45
Класично електродинамічна модель релятивістського атома водню - короткий огляд PDF (English)
V. M. Simulik, I. Yu. Krivsky 46-49
Інтегральні перерізи реакцій 77Se(γ,γ’) 77mSe, 111Cd(γ,γ’) 111mCd, 179Hf(γ,γ’) 179mHf PDF
А. І. Гутій, В. С. Бохінюк, О. Г. Окунєв, А. П. Осипенко, О. М. Парлаг, О. М. Фрадкін, І. В. Хіміч 50-55
Особливості інтегральної емісії компонент лазерної плазми PDF
І. І. Опачко 56-60
Кінематичні характеристики пружного розсіювання повільних електронів атомами, з врахуванням спін-орбітальної взаємодії, в діапазоні кутів, залежний від енергії зіткнень PDF
Ю. Ю. Білак, Л. Л. Шимон, Є. Ю. Ремета 61-67
Іон-фотонна емісія при бомбардуванні поверхні берилію іонами PDF
І. С. Шароді, Ю. А. Бандурин, С. С. Поп 68-72
Експериментальні дослідження та R-матричні розрахунки перерізів надпружного розсіяння електронів на метастабільних станах (3s3p) 3P0,2Mg PDF (English)
V. I. Marushka, І. І. Shafranyosh, L. L. Shimon, S. P. Bogacheva, V. F. Gedeon, T. A. Zatsarinna, O. I. Zarsarinny, T. M. Zajac 73-82
Утворення двозарядних іонів при багатофотонній іонізації атомів лужноземельних елементів PDF
В. В. Суран 83-88
Нееквідистантне наближення в динаміці ґратки структур типу AuCu3 PDF
І. І. Небола, Е. П. Булеца, В. Я. Кіндрат, О. Ф. Іваняс 89-93
Релятивістський водневоподібний атом в 2+1 вимірах PDF
О. К. Рейтій, В. Ю. Лазур 94-109
Релаксаційні процеси в плівкових хвилеводах на основі халькогенідних склоподібних напівпровідників PDF
В. М. Кришеник 110-120
Рекуперація монодисперсного α-Al2O3 з відходів промислового виробництва монокристалів сапфіру PDF
Д. I. Блецкан, Л. В. Трапезнікова, В. І. Сідей, В. В. Товт 121-125
Перспективні технологічні матеріали (білі та стабільно-половинчасті чавуни, механічні властивості, мікроструктура) і принцип Шарпі-Бочвара PDF
А. О. Жуков, Ю. Ю. Жигуц, Г. І. Сільман, Л. І. Агапова 126-143
Застосування теорії потенціальних моделей до розрахунків спектру мас глюболів PDF
О. О. Шпеник, Ю. Ю. Фекете, Я. І. Кіс 144-149
Електромагнітна різниця мас мезонів PDF
О. О. Шпеник, М. Д. Меліка 150-154
Чисельні розрахунки енергетичного спектру ядер 10Ве та 14С в адіабатичній моделі ядра PDF
М. М. Капустей, Р. М. Плекан, В. Ю. Пойда, І. В. Хiмiч 155-161
Дослідження спектрів фотолюмінесценції біологічних рідин PDF
М. М. Чаварга, Л. Л. Шимон, С. А. Євдокимов, О. М. Ганич, М. М. Ганич, Л. А. Коцюбняк 162-170
Дослідження газової фази культур Halabacterium salinarium PDF
С. В. Микулинець, Б. М. Шарга, Й. П. Шаркань, Т. І. Панаіт, І. Й. Цьома, В. В. Ярош, М. Ю. Січка 171-175