Том 10 (2001)

Зміст

Статті

Пружне розсіювання повільних електронів атомами на кути, залежні від енергії зіткнення PDF
Ю. Ю. Білак 11-15
Вивчення трансформаційних властивостей хвильової функції при переході в неінерціальні системи відліку PDF
Р. Р. Ломпей 16-20
Вплив прискорення на еволюцію квантовомеханічного гармонічного осцилятора PDF
Р. Р. Ломпей 21-25
Електронна спектроскопія плівок Mg PDF
В. М. Фейер 26-30
Комбінована обробка за допомогою лазерного поверхневого зміцнення і саморозповсюджувальиого високотемпературного синтезу PDF
О. А. Жуков, Ю. Ю. Жигуц, Е. П. Шиліна, Дж. Д. Мажумдар 31-34
Система рівнянь Раріти-Швінгера і ширини розпаду кварконіїв PDF
І. І. Гайсак, В. С. Морохович 35-38
Застосування диференціального термомагнітного аналізу для дослідження аморфних сплавів на основі заліза PDF (Русский)
О. В. Григорьева 39-42
Ab initio розрахунок коливальних спектрів структурних комплексів [P2S6] кристалів типу Sn2P2S6 PDF
В. В. Маслюк 43-46
Особливості термолюмінесценції монокристалів li2B4O7, активованих Тm3+, Се3+, Еu3+ PDF (Русский)
Л. А. Гринь 47-50
Утворення радіаційних центрів забарвлення в лужноцинкоборосилікатному склі PDF
В. В. Лопушанський 51-55
Розрахунок сателітної структури ліній в спектрах Hе- і Nе-подібних іонів на основі релятивістської теорії збурень PDF (Русский)
Ю. Г. Чернякова 56-60
Поведінка критичного індексу параметра порядку вздовж р,T-діаграми в кристалах Sn2P2 (S1-xx) 6 PDF
Р. В. Кабаль 61-63
Моделі з реалістичними реджеонами для високоенергетичного розсіювання при t= 0 PDF (English)
J. Kontros, K. Kontros, A. Lengyel 64-68
Комп’ютерний аналіз кривих термостимульованої люмінесценції монокристалів лейкосапфіру PDF
Т. В. Гунда 69-73
Визначення частки флуктуаційного вільного об’єму в стеклах систем Аs-S(Sе) PDF
Т. Д. Мельниченко 74-78
Вивчення морфології поверхонь епітаксійних плівок телуриду свинцю, легованих германієм, галієм та індієм. PDF (English)
S. V. Trushkin, P. M. Lytvyn 79-84
Високотемпературні аномалії діелектричних властивостей сегнетоелектриків KH2PO4 та Kd2PO4 в умовах всебічного стиснення PDF
П. М. Лукач, Г. М. Гуйван 85-87
Мала осциляторна довжина в представленні гармонійного осцилятора PDF (Русский)
А. Д. Базавов, Г. Ф. Филиппов 88-90
Моделювання спектральних характеристик неоднорідних плівок при лінійному розподілі показника заломлення PDF
О. В. Міца 91-95
Функція Гріна для одного модельного двоцентрового потенціалу в молекулярній фізиці PDF (English)
M. V. Khoma 96-101
Залежність величини параметрів теорії вільного об’єму від перенапруженості хімічних зв’язків у скловидних халькогенідах PDF
Т. Д. Мельниченко, В. М. Різак, Т. М. Мельниченко 102-106
Про механізм розпаду збудженого рівня 6Не, утвореного при α + t взаємодії PDF
О. К. Горпинич, О. М. Поворозник, Ю. С. Рознюк, Б. Г. Стружко 107-110
Використання різних типів вугільних сорбентів для концентрування та радіоаналітичного визначення йоду PDF
Г. В. Васильева, А. П. Осипенко 111-114
Оптимізація роботи з елементами групи підстановок в обчислювальних системах PDF
М. О. Нямещук 115-118
Нейромережеве та мультифрактальне моделювання нелінійних комплексних систем PDF (English)
N. S. Loboda 119-121
Дослідження незвязаних станів ядра 5Не із взаємодії альфа-частинок з тритієм при енергії 27,2 МеВ PDF
О. К. Горпинич, О. М. Поворозник, Ю. С. Рознюк, Б. Г. Стружко 122-124
Розрахунок сателітної структури ліній в спектрах Не- і Nе-подібних іонів на основі релятивістської теорії збурень PDF (Русский)
А. В. Лобода 125-129
Бар’єри Шотткі на основі структур Al-CdTe:V PDF
C. Ю. Паранчич, Ю. В. Танаскж 130-133
Тензорні сили і асимптотика хвильових функцій PDF
І. І. Гайсак, Р. І. Селянчин, Д. Брунцко, Я. Кіш 134-137
Підвищення чутливості методу ретроспективної термолюмінесцентної дозиметрії на основі кварцу PDF
В. М. Волоський, С. В. Шолом, В. В. Чумак 138-141
Особливості досліджень непружних процесів зіткнень електронів з іонами підгрупи цинку PDF
А. М. Немет 142-146
Параметри теорії вільного об’єму стекол з тригональною локальною координацією PDF
Т. М. Мельниченко, Т. Д. Мельниченко, Я. Я. Коцак, Я. П. Куценко, П. П. Пуга 147-151
Ефект ядерного розміру та QED поправки до рівнів енергії важких та надважких Li-, Cu-подібних іонів PDF (English)
L. A. Vitavetskaya 152-155
Установка для дослідження термостимульованої люмінесценції тонкоплівкових структур PDF
В. І. Лямаєв 156-159
Оптимальні схеми селективної фотоіонізації атомів зі зіткнень іонізацією PDF (Русский)
C. В. Амбросов 160-163
Дослідження енергетичного спектру деформованих ядер в адіабатичному підході PDF
М. М. Канустей, Р. М. Плекан, В. Ю. Пойда, І. В. Хіміч 164-169
Про резонансне збудження пов'язаних станів атома самарію PDF (Русский)
О. И. Куделич, А И. Гомонай 170-173
Селективна фотодисоціація і фотоионизация молекул: оптимізаційні моделі PDF (Русский)
И. М. Шпииарева 174-176
Визначення вмісту гамма-активних нуклідів у цеолітах PDF
М. М. Стець 177-180
Використання лазерів у медицині PDF
О. Ю. Бандурин 181-186
Люмінесцентні властивості полікристалів Li2B4O7:Cu, отриманих при малій тривалості відпалу скла PDF
В. М. Марунчак 187-190
Надвисоковакуумний електрон-фотонний спектрометр PDF
М. Л. Лінтур, М. Л. Маркович, В. О. Мастюгін, М. В. Приходько, І. С. Шароді 191-194
Електрон-фотонна емісія КВr PDF
М. І. Лінтур, В. О. Мастюгін, М. В. Приходько, С. С. Поп 195-198
Електрофізичні властивості двошарових плівок на основі Со, Сr, Ni в умовах взаємної дифузії атомів PDF
І. Ю. Проценко, А. М. Чорноус, І. О. Шпетний 199-206
Термостимульована люмінесценція монокристалів Li2В4О7, вирощених із стехіометричного розплаву та розплаву з надлишком В203 PDF
Б. М. Гунда 207-211
Оцінка ємності інформаційних середовищ з локальною взаємодією PDF
І. Я. Кіцула 212-216
Радикал-променева гетеруюча епітаксія - новий метод в технології напівпровідникових матеріалів А3В5 PDF (Русский)
М. Б. Котляревский, В. В. Кидалов, А. С. Ревенко 217-220
Стохастична динаміка атомних систем в магнітному полі PDF (Русский)
И. В. Куклина 221-224
Оцінка невизначеності розподілу ймовірностей відстаней між частинками, обумовленої дисипацією їх механічної енергії у в’язкому середовищі PDF
О. І. Пундяк 225-228