Том 17 (2005)

Зміст

Статті

Багаточастинкові динамічні кореляційні функції електрон-плазмонної моделі у теорії електронної рідини PDF
М. В. Ваврух, C. Б. Слободян 13-25
Застосування методу континуального інтегрування в релятивістській статистичній механіці заряджених частинок PDF
М. В. Шльонзак 26-29
Внутрішні моди осциляцій топологічних солітонів у середовищах із сильною дисперсією PDF
O. V. Charkina, M. M. Bogdan 30-37
Вплив Х-опромiнення на фотоелектричні параметри гетероструктур оксид-InSe PDF
О. А. Політанська 38-42
Використання сцинтиляторів на основі селеніду цинку в комбінованих детекторах для реєстрації змішаних потоків випромінювань
В. Рижиков, Н. Старжинський, К. Катрунов, В. Тарасов, О. Вягін, О. Зеленська 43-47
Нові катоди для літієвих елементів на основі CuPbBiSe3 PDF
О. В. Дудяк 48-51
Bивчення ізомерного відношення для ядра 113m In в реакції (ɣ, ɣ' ) m PDF
З. М. Біган, Д. М. Симочко 52-55
Модовий склад хвиль для хвилевода з шарувато-періодичними стінками PDF
О. О. Булгаков, О. В. Костильова 56-59
Дослідження поверхні аморфного сплаву Fе75Ni4Si2Mo3B16 методами ЕОС та РФЕС PDF
М. О. Васильєв, Г. Г. Галстин 60-64
Розрахунок газопилових оптимізованих фотоіонізаційних моделей світіння планетарних туманностей PDF
Б. Л. Мелех, Н. В. Гаврилова 65-71
Збудження спектрального переходу 5р23Р2—>5s5p 3Р°1, іона Іn+ при електрон-іонних зіткненнях PDF
Є. В. Овчаренко 72-75
Внески автоіонізаційних станів у переріз біляпорогової іонізації селену електронним ударом PDF
A. A. Borovik, F. F. Chipev 76-80
Ізовекторні електромагнітні переходи в ядрі 27Al PDF
О. М. Водін, Л. П. Корда, І. В. Ушаков 81-86
Зміна фізико-хімічного стану поверхні стоматологічних сплавів після лазерної обробки PDF
М. О. Васильєв, П. А. Гурін, В. С. Філатова 87-90
Спонтанна поляризація і теплове розширення кристалів ДТГС PDF
Р. Я. Шопа, І. С. Гірник, О. С. Кушнір, Я. І. Шопа 91-94
n+ - n - InSe - n+ фототранзистор на основі симетричного гетеропереходу PDF
О. М. Сидор 95-98
Багатопроменева інтерференція світла і оптична активність кристалів PDF
О. С. Кушнір, О. В. Сидор, П. О. Нек 99-102
Структурні перетворення в молекулах компонентів нуклеїнових кислот при аніоноутворенні та їх біологічне значення PDF
І. А. Петрушко, М. І. Суховія 103-110
Рентгено- та катодолюмінесценція монокристалів Li2B407:Cu PDF
Б. М. Гунда, В. М. Красилинець, В. М. Головей, П. П. Пуга 111-114
Оптичне двонроменезаломлення кристалів дейтерованого тригліцинсульфату PDF
О. С. Кушнір, Р. Я. Шона, П. О. Нек, І. І. Половинко 115-118
Синглет-триплетне змішування в qQ ̅ -системах PDF
І. І. Гайсак, Р. І. Селянчин 119-123
Умови синхронізму в гібридному убітроні PDF
В. О. Горяшко, Б. П. Єфімов, К. В Ільєнко 124-130
Особливості зворотного розсіювання повільних електронів поверхнею n-GaAs(111) PDF
Л. А. Кізман, В. М. Фейер, Т. Ю. Попик 131-136
Інтеркалібрування індивідуальних дозиметрів у змішаних нейтронних та гамма-полях PDF
В. М. Волоський, В. В. Чумак 137-144
Пошук радіаційного розпаду автоюнізаційних станів конфігурації 6s6p2 атома талію при електрон-атомних зіткненнях PDF (English) PDF
V. O. Borovik, H. G. Bohachov 145-149
Електромагнітні переходи в парно-парних ядрах в адіабатичній тричастинковій моделі
М. В. Мішустін, І. В. Хіміч 150-152
Фізичні властивості полімерів як твердотільних трекових детекторів ядерних частинок PDF
С. Юрченко, Ю. Оніщук, В. Ящук, С. Репецький, К. Кушнір, Ю. Пирятинський 153-158
Закономірності випаровування металевих мішеней лазерними імпульсами мілісекундної тривалості PDF
В. О. Токач 159-162
Дослідження процесів розсіювання та дифузії іонів у монокристалі дийодиду свинцю методом перехідних струмів PDF
Р. М. Пастернак 163-166
Розробка підходу до альфа-спектрометрії з використанням твердотільних трекових детекторів PDF
С. Юрченко, Ю. Оніщук, С. Горбачов 167-171
Одержання і дослідження електрофізичних властивостей монокристалів РbI2 PDF
Ю. В. Гасьмаєв, О. З. Калуш, А. В. Федосов 172-178
Загальний підхід до ретроспективного визначення доз опромінення на кришталик ока методом Монте-Карло для умов ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС PDF
П. Б. Арясов, В. В. Чумак 179-184
Люмінесцентні властивості плівок GaN:Mg та GaN:Zn, відпалених в атмосфері атомарного азоту PDF
І. В. Рогозін 185-190
Метод дослідження збуджених станів десорбованих з металогідридів молекул водню
К. О. Зарубіна, Ю. Ф. Шмалько, Е. В. Клочко 191-196