Том 21 (2007)

Зміст

Статті

ГАММА-ВИПРОМІНЮЮЧІ РАДІОНУКЛІДИ В ОБ’ЄКТАХ ДОВКІЛЛЯ ЧОРНОГІРСЬКОГО МАСИВУ КАРПАТ PDF
В. А. Грабовський, О. С. Дзендзелюк, А. В. Трофімчук 11-16
КІНЕТИЧНІ ТА ТЕРМОДИНАМІЧНІ ПАРАМЕТРИ РОЗПАДУ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ Pb-Sn PDF
Ю. О. Бондаренко, Н. Ф. Вороніна, Ю. О. Ляшенко, О. А. Шматко 17-24
НОВІ ЕЛЕКТРОДНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СУПЕРКОНДЕНСАТОРІВ PDF
В. А. Бухаров 25-28
ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ СУХИХ ЗАЛИШКІВ УРИНИ СПОРТСМЕНІВ ПРИ РІЗНИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ PDF
О. М. Бордун, О. З. Дробчак, Б. В. Семен 29-32
ЧОТИРИ-ПОТЕНЦІАЛ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ ЗАРЯДУ, ЩО ДОВІЛЬНО РУХАЄТЬСЯ У ЦИЛІНДРИЧНІЙ КАМЕРІ ДРЕЙФУ PDF
Г. М. Горбик, К. Ільєнко 33-38
РОЗДІЛЕННЯ ФОНОВОЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРИ ДИНАМІЧНИХ РАДІОНУКЛІДНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ НИРОК PDF
О. В. Дьомін, А. С. Раєвський, Ю. М. Сухінська 39-42
ГЕОМЕТРИЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТОМОГРАФІЧНИХ ПРОЕКЦІЙ ДЛЯ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ГАММА-КАМЕРИ PDF
О. В. Дьомін, О. П. Скибін 43-46
ПРО ШВИДКОСТІ ЧАСТОТНОГО ДРЕЙФУ СОНЯЧНИХ СПЛЕСКІВ ІІІ ТИПУ PDF
В. М. Мельник, Б. П. Руткевич 47-50
ПРЕДИСОЦІАЦІЯ МОЛЕКУЛ O2 В СИЛЬНОМУ ЛАЗЕРНОМУ ПОЛІ PDF (Русский)
Ю. В. Меньшова 51-56
ЗВУКОВА І ДИСИПАТИВНА РЕЛАКСАЦІЯ В НАДПЛИННИХ РОЗЧИНАХ 3He-4He PDF (English)
K. Nemchenko, S. Rogova 57-62
ДЖЕРЕЛО IОНІВ ДЛЯ МОНОПОЛЬНОГО МАС-СПЕКТРОМЕТРА PDF
А. Агафонова, В. Сурков 63-70
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА УСТАНОВКА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОСТИМУЛЬОВАНИХ СТРУМІВ У НАПІВПРОВІДНИКАХ І ДІЕЛЕКТРИКАХ PDF
К. П. Попович 71-74
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРИРОДОЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ТА СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ PDF
Н. М. Воронич, В. В. Федулов, Е. І. Непійпов 75-80
СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ОСВІТНЬОГО КОНТИНГЕНТУ: РОЛЬ ЛАТЕНТНИХ ФАКТОРІВ PDF
Б. О. Матяшовська, Ф. Г. Ващук 81-86
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ Ge40(S,Se)60+In ТА ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ ТОНКОПЛІВКОВИХ СТРУКТУР НА ЇХ ОСНОВІ PDF
Г. Т. Горват, В. Ю. Лоя, С. С. Крафчик, А. М. Соломон 87-91
ДОСЛІДЖЕННЯ КАТОДОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ МОНОКРИСТАЛІВ Li2B4О7:Cu PDF
В. М. Красилинець, В. М. Головей, А. М. Соломон, П. П. Пуга, І. І. Чичура 92-96
ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ СПЕКТРІВ У ГРАФЕНІ З ДИСКЛИНАЦІЯМИ PDF
Н. Д. Власій, Ю. О. Ситенко 97-103
ОРІЄНТАЦТЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯКР В InSe PDF
В. В. Браіловський, О. Є. Іларіонов, Г. І. Ластівка, О. Г. Хандожко 104-108
ПОВОРОТ ПЛОЩИНИ ПОЛЯРИЗАЦІЇ ПРОБНОГО ПОЛЯ ЛАЗЕРНО ІНДУКОВАНОЮ СТРУКТУРОЮ В НЕПЕРЕРВНОМУ СПЕКТРІ АТОМА ГЕЛІЮ PDF (Русский)
Е. В. Грызлова, А. Н. Грум-Гржимайло, С. И. Страхова 109-113
АНОМАЛЬНІ МАГНІТО-ОПТИЧНІ РЕЗОНАНСИ НА СТАНАХ 2p53s В РОЗРЯДІ В Ne PDF (Русский)
А. П. Горбенко 114-120
ОСОБЛИВОСТІ СПЕКТРІВ РЕНТГЕНОДИФРАКЦІЙНОГО АНАЛІЗУ КРИСТАЛІЗОВАНОЇ ЖОВЧІ ЛЮДИНИ PDF
О. Ю. Бандурин, А. М. Соломон 121-125
ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІОНІЗАЦІЇ ОРБІТАЛЬНО-ПОЛЯРИЗОВАНИХ АТОМІВ ЕЛЕКТРОННИМ УДАРОМ З ТРИВИМІРНИМ ЗОБРАЖЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ PDF (Русский)
И. Ю. Юрова, И. Д. Бориспольский 126-134
АНАЛІЗ ХАОТИЧНОЇ СТРУКТУРИ СПЕКТРУ ДВІЧІ ЗБУДЖЕНИХ СТАНІВ АТОМА ГЕЛІЮ І ОБЧИСЛЕННЯ ПАРАМЕТРА БРОДІ PDF (Русский)
А. А. Киселев, И. Ю. Юрова 135-139
МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДАМИ МОНТЕ-КАРЛО ОСОБЛИВОСТЕЙ ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДІВ У СЕГНЕТОЕЛЕКТРИЧНИХ МІКРОКРИСТАЛАХ РІЗНОЇ ФОРМИ PDF
О. В. Дробнич, Ю. Ю. Плакош, В. В. Ковтун, В. Г. Цукур, О. В. Темнов 140-144
МАЗЕР НА ВІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОНАХ: РЕЖИМ МАГНІТОСТАТИЧНОГО РЕЗОНАНСУ PDF
В. О. Горяшко, К. Ільєнко 145-150
ОПТИМІ3АЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ГІПОЦИКЛОЇДАЛЬНОГО ЕЛЕКТРОННОГО СПЕКТРОМЕТРА ЗВОРОТНОГО РОЗСІЮВАННЯ PDF
Р. О. Ортіков, Т. Ю. Попик 151-153
РОЗСІЮВАННЯ ПОВІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОНІВ НА ПЛІВКАХ ВІСМУТУ PDF
Р. О. Ортіков, Т. Ю. Попик 154-158
ТУНЕЛЮВАННЯ ЧАСТИНКИ З МАСОЮ, ЗАЛЕЖНОЮ ВІД КООРДИНАТИ, ЧЕРЕЗ ПОТЕНЦІАЛЬНИЙ БАР’ЄР PDF
Н. А. Сідлецька 159-164
ДЕТЕКТОРИ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ “ФОТОЧУТЛИВА ГЕТЕРОСТРУКТУРА - ХАЛЬКОГЕНІДНИЙ СЦИНТИЛЯТОР” НА ОСНОВІ СПОЛУК AIIBVI PDF (English)
I. Zenya, A. Galat, P. Gashin, B. Grinyov, A. Focsha, V. Ryzhikov, V. Seminozenko, N. Starzhinskiy 165-168
ОСОБЛИВОСТІ ХІМІЧНИХ ТА РАДІОЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ГРУНТІВ ЗАПОВІДНИКІВ ЗАКАРПАТТЯ PDF
Т. В. Цикун, Н. І. Симканич 169-172
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ РАДІОЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ГРУНТІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
Н. І. Симканич, М. В. Стець, Т. В. Цикун, С. І. Чубар 173-176
ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ ЗВ’ЯЗКУ ОСНОВНОГО СТАНУ ОДНОВИМІРНОГО АТОМУ ГЕЛІЮ У ГІПЕРСФЕРИЧНОМУ ПІДХОДІ PDF
М. І. Гайсак, В. В. Онисько, Г. І. Рошко 177-180
МЕХАНІЗМИ ЗАСЕЛЕННЯ ОДНОКВАЗІЧАСТИНКОВОГО СТАНУ 11/2- ЯДРА 109Pd В РЕАКЦІЯХ (у, n) PDF
З. М. Біган, Д. М. Симочко 181-185
ГРАВI3АЛЕЖНА ПОЛЯРИЗАЦІЯ СПОР МОХУ FUNARIA HYGROMETRICA HEDW. PDF
О. І. Пундяк 186-190
ТЕРМОДИНАМІЧНІ ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ РЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК PDF
Л. Ф. Блажиєвський, М. В. Шльонзак 191-195
ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ СОЛIТОННИХ КОМПЛЕКСІВ I БРИЗЕРIВ У СЕРЕДОВИЩАХ ІЗ СИЛЬНОЮ ДИСПЕРСІЄЮ PDF
О. В. Чаркіна, М. М. Богдан 196-204
РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОНІВ НА АТОМІ КАЛЬЦІЮ PDF
О. Зацарінний, К. Бартшат, Л. Бандуріна, С. Гедеон, В. Лазур 205-214
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГІЙ СПАРЮВАННЯ НУКЛОНІВ ПАРНО-ПАРНИХ ЯДЕР В АДІАБАТИЧНІЙ ТРИЧАСТИНКОВІЙ МОДЕЛІ PDF
Р. М. Плекан, В. Ю. Пойда, І. В. Хіміч 215-219
ДО ПИТАННЯ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ ДИФРАКЦІЇ НА ПОВЕРХНЯХ МОНОКРИСТАЛІВ ПАРАТЕЛУРИТУ PDF
О. М. Юрійчук, Л. А. Проц, І. І. Чичура, К. П. Попович 220-224
ВРАХУВАННЯ РЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ПОПРАВОК В ТЕОРІЇ ІОНІЗАЦІЇ ОРБІТАЛЬНО-ПОЛЯРИЗОВАНОГО АТОМА ЕЛЕКТРОННИМ УДАРОМ PDF (Русский)
И. Ю. Юрова, Н. К. Шевякина 225-228
ПРОФЕСОР I.П.ЗАПIСОЧНИЙ - ЗАСНОВНИК УЖГОРОДСЬКОЇ ШКОЛИ ФІЗИКІВ PDF
О. Б. Шпеник 229-230
ДВОКОЛІРНА ІОНІЗАЦІЯ АТОМІВ ФЕМТОСЕКУНДНИМИ ІМПУЛЬСАМИ PDF (English)
A. N. Grum-Grzhimailo, E. V. Gryzlova, S. I. Strakhova, K. Bartschat, M. Meyer 234-239
МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЕВИХ ПРОЦЕСІВ В ХІМІЧНО РЕАГУЮЧОМУ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОМУ ГАЗІ PDF (Русский)
С. А. Лосев, А. Л. Сергиевская, Э. А. Ковач 240-249
ПРО МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ НЕСПІВРОЗМІРНИХ ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДІВ У РЕЛАКСАЦІЙНІЙ ОПТИЦІ PDF
Р. В. Поліщук, П. П. Трохимчук 250-255
ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ ШУБНІКОВСЬКИХ ГРУП ДЛЯ ОПИСУ ПРОЦЕСІВ РЕЛАКСАЦІЙНОЇ ОПТИКИ PDF
Ю. В. Кундік, П. П. Трохимчук 256-262
ВЗАЄМОДІЯ ПОВІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОНІВ З Іr(рру)3 У ГАЗОВІЙ ФАЗІ PDF (English)
A. V. Kukhta, I. N. Kukhta, S. M. Kazakov, V. A. Andreev 263-267
ЛАЗЕРНО-ПЛАЗМОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДІЇ КОРПУСКУЛЯРНИХ ПОТОКІВ НА ЕЛЕМЕНТИ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ PDF
І. І. Опачко, Б. Я. Хом'як 268-271
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОКИСЛЕННЯ СО НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ СТЕХІОМЕТРИЧНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ PDF
І. О. Пеняк, Б. В. Гнатів, М. В. Токарчук 272-281