Том 30 (2011)

Зміст

Статті

Умови існування, фононний спектр та коливальні характеристики Ван-дер-Ваальсівських кристалів з ОЦК структурою PDF (Русский)
И. А. Господарев, М. С. Клочко, В. М. Ризак, Є. С. Сыркин, С. Б. Феодосьев 9-22
Методика підготовки органічних об’єктів для досліджень методом іонно-фотонної спектрометрії PDF
І. О. Афанасьєва, В. В. Бобков, В. В. Грицина, Д. І. Шевченко 23-29
Коливне зображення борного ангідрида В2О3 PDF
А. Я. Штейфан, І. І. Небола, В. І. Сідей 30-33
Проблема виконання стороннього коду у грідах, що побудовані на віртуальних машинах Ruby PDF
О. В. Дробнич, М. П. Дробнич, В. М. Різак 34-39
Температурні залежності теплопровідності напівпровідникових твердих розчинів PbTe-Bi2Te3 PDF (Русский)
О. С. Водорез, А. С. Бондаренко, Е. И. Рогачева 40-44
Сфокусоване джерело іонів для обробки тонких плівок мікроелектроніки PDF (Русский)
O. I. Girka, І. О. Bizyukov, О. А. Bizyukov, K. M. Sereda, О. V. Romashchenko 45-51
Люмінесцентні властивості кристалів Li2B4O7:Cu та Li2B4O7:Mn в залежності від типу та умов опромінення іонізуючими частинками PDF
Т. О. Окунєва, В. Т. Маслюк, І. Г. Мегела, В. М. Головей, М. М. Біров 52-56
Вплив гідростатичного тиску на аномалію діелектричної проникності при фазовому переході в сегнетиелектрику CuInP2(Se0.9S0.1)6 PDF
В. Ю. Біганич, О. І. Герзанич, О. Г. Сливка, С. Ф. Мотря 57-62
Надшвидкий електричний вибух мікропровідників: структура та оптичні характеристики плазмового каналу PDF
С. В. Барахвостов, М. Б. Бочкарев, Н. Б. Волков, К. А. Нагаев, В. П. Тараканов, С. И. Ткаченко, Є. А. Чингина 63-68
Ізохорна теплопровідність твердого C6Н12 PDF
В. О. Константинов, В. П. Ревякін, В. В. Саган 69-73
Вплив іонної імплантації на оптичні параметри тонких плівок Cu6PS5I PDF (English)
В. Ю. Ізай, І. П. Студеняк, М. Ворохта, В. Матолін, П. Куш, А. Плеценік, М. Загоран, Т. Роч, Я. Грегуш 74-79
Квадрупольна фаза з порушеною симетрією в одновісному SU(3) - магнетику PDF
І. П. Шаповалов, П. О. Сайко 80-86
Cтабілізіюче покриття люминесцируючих шарів пористого кремнію PDF (Русский)
Д. Ф. Тимохов 87-90
Особливості термічного розширення сегнетоелектричних кристалів германату свинцю з нестехіометрією PDF
O. C. Кушнір, I. C. Гірник, Р. Я. Шопа, В. С. Дзюбанський, О. С. Єрмаков 91-97
Зміна морфології та хімічного складу поверхні сплаву ВТ-6 при опроміненні Nd:YAG лазером у різних cередовищах PDF
М. О. Васильєв, В. С. Філатова, Л. Ф. Яценко, П. О. Гурін 98-106
Рентгенографічне дослідження твердих розчинів вісмут-сурма PDF (Русский)
А. Н. Дорошенко, А. А. Дроздова, В. И. Пинегин, Е. И. Рогачева 107-112
Електронна структура низько- і високотемпературної фаз дисульфіда германія PDF (Русский)
Д. И. Блецкан, К. Е. Глухов, В. М. Кабаций, В. В. Вакульчак 113-127
Регресійні залежності «вміст гамма-активного нукліда – температурна доза» в технологіях отримання кераміки PDF
O. M. Поп, М. В. Стець, В. Т. Маслюк, В. М. Бузаш 128-134
Дослідження впливу загрузки детектора при визначенні перерізів за методом пропускання на фільтрованих реакторних пучках PDF
О. О. Грицай, С. П. Волковецький, В. А. Лібман 135-141
Дослідження повного нейтронного перерізу гафнію на фільтрованому пучку нейтронів з енергією 59 кеВ PDF
О. О. Грицай, А. К. Гримало, В. В. Колотий, В. М. Венедиктов, С. П. Волковецький, В. П. Шахов 142-147
Механізм виникнення ядра 8Ве у реакціях 12С(γ,3 α) та 16О(γ,4α)
С. Н. Афанасьев 148-153
Дослідження збудження ізомерних станів на ізотопах індію в реакціях (γ, γ), (γ, n) PDF
В. С. Бохінюк, О. М. Парлаг, В. А. Пилипченко 154-159
Інтегральні перерізи утворення ізомерних станів ядер 113In, 115In, 111Cd, 117Sn, 187Sr в (γ,γ′) реакціях PDF
О. С. Шевченко, Ю. Н. Ранюк, А. М. Довбня, Е. Л. Купленніков 160-163
Багатовхідна система TOF для нейтронно-ядерних досліджень методом часу прольоту нейтронів PDF (Русский)
В. Н. Швецов, Н. В. Астахова, Н. А. Гундорин, Т. Л. Єник, Ш. С. Зейналов, Л. В. Міцина, Л. Б. Пикельнер, А. Б. Попов, І. М. Саламатин, К. М. Саламатин, Г. С. Самосват, П. В. Седишев, А. П. Сиротин, В. І. Смирнов 164-171
Дослідження альфа-кластерних станів ізотопів бору з А = 10-12 PDF
A. Пономаренко, В. Осташко, М. Латтуада, A. Ді. П’єтро, Д. Міляніч, М. Задро, А. Муцумара, М. -Г. Пелегріті, С. Романо, С. Тудіско, А. Туміно, П. Фігуера 172-180
Моніторинг вмісту природних та техногенних радіонуклідів у місті ужгород гамма-спектрометричним методом PDF
І. С. Потокі 181-187
Система стабілізації та пониження фону в гамма-спектрометричному комплексі PDF
Ю. Ю. Юркуц, О. М. Поп, М. В. Стець, В. Т. Маслюк 188-196
Аналіз збуджених водневих фрагментів при фотодисоціації молекул у додатку до експеримену типу накачування-зондування PDF (Русский)
М. М. Хаердинов, А. М. Грум-Гржимайло, С. И. Страхова 197-202
Спектроскопічні дослідження перезарядка багатозарядних іонів фтору на атомах неону (область довжин хвиль 125-350 Å) PDF (Русский)
И. Л. Бейгман, Е. А. Вішняков, М. С. Лугинин, Е. Н. Рагозин, И. Ю. Толстихина 203-214
Експериментальна установка та перші результати дослідження збудження автоіонізаційних станів атомів рубідію електронним ударом PDF
В. І. Роман 215-219
Емісійний спектр урацилу, ініційований повільними електронами PDF
В. В. Стецович, М. І. Суховія, М. М. Чаварга, Р. О. Федорко, І. Ю. Мінда, І. І. Шафраньош 220-224
Енергетичні характеристики випромінювання низькотемпературної плазми на сумішах парів диброміду ртуті з газами PDF
А. О. Малініна 225-233
Густина вакуумної енергії, індукована непроникним магнітним вихором скінченного поперечного розміру PDF
В. М. Горкавенко, Ю. О. Ситенко, О. Б. Степанов 234-239
Енергія зв’язку синглетних та триплетних станів негативного іона мюонію PDF
М. Гайсак, М. Гнатич, Ю. Федорняк 240-245
Енергія зв’язку нижчих 1,3S- станів двовимірного атома гелію у гіперсферичному адіабатичному підході
М. Гайсак, Ю. Мучичка, В. Онисько 246-251
Ізотопічні ефекти для синглетних та триплетних станів негативного іона атома водню PDF
І. Гайсак, М. Гайсак, І. Ламер 252-259
Оцінка ймовірності іонізації атома водню під впливом короткого фотоімпульсу PDF (Русский)
А. Б. Бычков, В. В. Смирнов 260-267
Експериментальні дослідження впливу додатково індукованої поляризації атома барію в основному стані на реалізацію багатофотонних переходів PDF
І. І. Бондар, В. В. Суран 268-273
Визначення концентрації та температури електронів у лазерній плазмі олова PDF
Л. В. Месарош, М. П. Чучман, О. К. Шуаібов 274-278
Збудження електромагнітних азимутальних поверхневих хвиль у діапазоні електронної циклотронної частоти кільцевим пучком електронів PDF
І. О. Гірка, Я. І. Моргаль 279-286
Резонанс когерентного захоплення населеності у n-системі та дослідження можливості квантової фільтрації PDF (English)
Г. А. Вишнякова, А. Ю. Самокотин, А. В. Акимов, Н. Н. Колачевский, А. В. Соколов, В. Н. Сорокин, В. И. Юдин, А. В. Тайченачев 287-295
Двухімпульсна лазерна атомно-емісійна спектроскопія неоднорідних об'єктів PDF (Русский)
К. Ф. Ермалицкая 296-301
Емісійні характеристики ексиламп на парогазових сумішах циліндричної геометрії PDF
М. С. Кленівський, В. А. Кельман, Ю. В. Жменяк, Ю. О. Шпеник 302-308
Спектральний склад випромінювання розсіяних частинок при бомбардуванні іонами калію поверхні арсеніду галію PDF
І. С. Шароді 309-312
Система реєстрації оптичного випромінювання з наносекундним розділенням для дослідження початкової фази атмосферних розрядів PDF (Русский)
К. В. Шпаков, А. В. Огинов 313-320
Система управління копіювальним станком на базі ПК PDF
Г. Ш. Гарай, С. О. Курмаі, Г. Ю. Хропін 321-325
Підсилення мультигармонічних хвиль просторового заряду в системах з поздовжнім електростатичним ондулятором PDF
В. Куліш, А. Брусник, О. Лисенко 326-330
Застосування методу іон-фотонної спектроскопії для дослідження забруднення ґрунтів важкими металами PDF
І. С. Шароді, І. Є. Митропольський, М. В. Приходько, В. С. Буксар, М. І. Лінтур, Л. М. Маркович, С. С. Поп 331-338
Волоконно-оптичний пристрій для оцінки параметрів мікродоз фізіологічних розчинів PDF
І. І. Сакалош, Й. П. Шаркань, Н. Б. Житов, М. Ю. Січка, Л. І. Козич, В. М. Різак 339-343