Том 34 (2013)

Зміст

Статті

Спектроскопія кристалів з випадковим розподілом структурних дефектів (спотворень) для випадку релаксацій Дебая та Коіви-Хасігуті PDF
Ю. О. Семеренко, В. Д. Нацик 8-12
Нелінійна апроксимація критичної поведінки діелектричної проникності та теплоємності у сегнетоелектричних кристалах з фазовими переходами другого роду PDF
Р. Шопа, І. Гірник, Ю. Климович, О. Кушнір, В. Цюмра 13-21
Низькотемпературна діелектрична релаксація в кристалах типу Sn2P2S6 PDF
М. М. Медулич, М. М. Майор, А. А. Когутич, С. Ф. Мотря 22-27
Еліпсометричне дослідження оптичних параметрів сегнетоелектричних твердих розчинів (PbySn1-y)2P2S6 PDF (Русский)
М. И. Козак, Р. М. Биланич, В. Н. Жихарев 28-33
Електрична провідність та край поглинання кристалів Cu7SiS5I PDF
В. В. Біланчук, Й. Й. Раті, І. П. Студеняк, Ю. Баніс 34-39
Процеси самоорганізації та формування фракталів у некристалічних тілах PDF
І. М. Мар’ян, Н. В. Юркович 40-47
Релеївське і мандельштам-бріллюенівське розсіювання в хальконідних сплавах системи As-Sb-S PDF
М. М. Поп, І. І. Шпак, С. І. Перечинський, Ю. М. Височанський, М. Ю. Риган 48-53
Видима фотолюмінесценція при кімнатній температурі в g- As2S3 та в стеклах на основі Ge PDF (English)
G. Lovas, V. Mitsa, R. Holomb, I. Rosola, E. Borkach 54-58
Енергія активації релаксаційних процесів у халькогенідних стеклах PDF
А. А. Горват, В. М. Кришеник, А. Е. Кріштофорій, В. В. Мінькович, О. А. Молнар 59-63
Механізм кристалізації аморфних плівок Sb2Se3 PDF
О. В. Козусенок, О. В. Горіна, В. М. Мар’ян, Ю. А. Горват, І. І. Туряниця, В. М. Рубіш 64-67
Вплив штаму галобактерій та методики очистки на оптичні характеристики плівок бактеріородопсину PDF
І. І. Трикур, І. І. Сакалош, З. І. Баторі-Тарці, О. І. Корпош, Й. П. Шаркань, М. Ю. Січка, І. Й. Цьома, В. М. Різак 68-71
Oптичні властивості плівок Ge–S(Se)–In PDF
Г. Т. Горват, М. М. Поп, В. Р. Романюк, В. М. Різак 72-79
Структурні дослідження тонкоплівкових наношарів a-Ge2S3 методом рентгенівської фотоелектронної спектроскопії та фотоелектронної спектроскопії з використанням синхротронного випромінювання PDF (English)
S. Petretskyi, R. Holomb, V. Mitsa, O. Kondrat, N. Popovych, G. Lovas, V. Loja 80-85
Вплив швидких важких іонів Xe26+на властивості плівок оксиду цинку, осаджених на підкладки сапфіру PDF
Д. В. Миронюк, А. С. Романюк, В. О. Скуратов, І. І. Тімофеєва, Г. В. Лашкарьов, В. Й. Лазоренко, В. В. Стрельчук, О. Ф. Коломис, В. В. Хомяк 86-91
Дослідження фотоподілу natPb PDF (Русский)
О. С. Шевченко, Ю. Н. Ранюк, А. Н. Довбня, В. Т. Маслюк, О. А. Парлаг, В. И. Касилов, В. А. Кушнир, В. В. Митроченко, С. С. Кандыбей 92-96
Дослідження довгоживучих продуктів поділу 181Та PDF (Русский)
О. С. Шевченко, Ю. Н. Ранюк, А. Н. Довбня, В. Т. Маслюк, О. О. Парлаг, И. Г. Гончаров 97-100
Метод стандартних множин та метод ізохрон для визначення подій у зразках кераміки PDF
О. М. Поп, П. С. Пеняк, М. В. Стець 101-108
Вимірювання швидкостей реакцій natU з вторинними нейтронами, утвореними при опроміненні масивної свинцевої мішені протонами з енергією 660 МеВ PDF (Русский)
И. Адам, Ч. Бхатия, И. Гайсак, С. А. Густов, Л. Заворка, Ю. Киш, В. Кумар, И. В. Мирохин, В. С. Пронских, А. А. Солнышкин, М. Сухопар, Ж. Х. Хушвактов, В. М. Цупко-Ситников, В. Ю. Щеголев 109-114
Двоелектронний обмін при повільних зіткненнях іонів з полярними молекулами PDF
О. М. Карбованець, М. І. Карбованець, В. Ю. Лазур, М. В. Хома 115-124
Cпінова обмінна асиметрія в пружному розсіюванні електрона на атомі європію PDF
В. І. Келемен, М. М. Довганич, Є. Ю. Ремета 125-131
Подвійна трьохфотонна іонізація атомів з формуванням проміжного поляризованого іона PDF (Русский)
А. С. Четвёркина, А. Н. Грум-Гржимайло, Е. В. Грызлова, С. И. Страхова 132-138
Енергетичні спектри розсіяних електронів на атомах рубідію PDF
В. І. Роман, В. В. Грицько, О. О. Боровик 139-142
Мас-спектрометрія парів сірки PDF
М. І. Микита, А. М. Завілопуло, А. М. Милимко 143-148
Іонізація парів селену повільними електронами PDF
П. П. Маркуш 149-153
Квантова механіка частки зі спіном 1 у потенціалі магнітного монополя, нерелятивістське наближення PDF (Русский)
Е. М. Овсиюк, О. В. Веко, К. В. Казмерчук, А. И. Шелест 154-160
Фотолюмінесценція аланіну під дією лазерного опромінення PDF
М. І. Мигович, В. А. Кельман 161-166
Розширення можливостей одноколірної трифотонної резонансної спектроскопії високозбуджених парних станів атома самарію PDF
О. І. Гомонай 167-172
Резонансне збудження автоіонізаційних станів атомів лужних металів електронним ударом PDF
О. О. Боровик 173-181
До теорії формування широкого мультигармонічного спектра у двопотоковому релятивістському електронному пучку PDF (Русский)
В. В. Кулиш, А. В. Лысенко, М. Ю. Ромбовский, В. В. Коваль, Ю. Ю. Волк 182-188
Вузькі оптичні резонанси у лазерній спектроскопії та метрології PDF
А. М. Негрійко, І. В. Мацнєв, В. М. Ходаковський, Л. П. Яценко 189-193
Імпедансний сенсор на ефекті екранування для детектування функціонального стану Клітинних моношарів PDF (Русский)
Н. Г. Крылова, Г. В. Грушевская, И. В. Липневич, Т. И. Ореховская, Г. Н. Семенкова, Н. В. Васильев 194-199
Нова універсальна платформа на основі електронного пучка низьких енергій з фотоінжектора phil PDF (English)
S. Barsuk, L. Burmistrov, A. Variola, H. Monard, D. Attie, A. Chaus, P. Colas, M. Titov, O. Fedorchuk, O. Bezshyyko 200-205
Гасіння флуорофору в олігонуклеотидних шарах, самоорганізованих на вуглецевих нанотрубках PDF (Русский)
А. А. Велигура, А. С. Егоров, В. П. Егорова, Г. В. Крылова, И. В. Липневич, Б. Г. Шулицкий 206-210
Радіоекологічний моніторинг ґрунтів Ужгорода PDF
І. С. Потокі 211-216
Розподілена установка для реєстрації широких атмосферних злив «русалка» PDF (Русский)
К. Ю. Гасникова 217-223
Проектування секційних модулів на основі Bi2Te3 та PbTe для термоелектричних генераторів PDF
Т. О. Маник, В. Р. Білинський-Слотило 224-229
Одержання плівок бактеріородопсину в органічних та неорганічних матрицях на торці оптичного волокна PDF
І. І. Сакалош, І. І. Трикур, Й. П. Шаркань, М. Ю. Січка, О. І. Корпош, І. Й Цьома, В. В. Ярош, В. М. Різак 230-235