Том 31 (2012)

DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2012.31

Зміст

Статті

Власні та домішкові точкові дефекти й електронно-енергетичні характеристики ромбічного моносульфіду олова PDF
М. М. Блецкан, К. Є. Глухов, О. О. Грабар 7-18
Опис структури і симетрії коливного спектру кристалів Tl3TaS4 в концепції надпросторової симетрії PDF
О. В. Бокотей, І. І. Небола 19-22
Температурна та барична поведінка краю фундаментального поглинання монокристалів TlIn(S0,98Se0,02)2 PDF
Р. Р. Росул, П. П. Гуранич, О. О. Гомоннай, О. Г. Сливка, О. М. Хмара, О. В. Гомоннай, І. Ю. Роман 23-28
Фотоелектричні властивості кристалічного і склоподібного PbGeS3 PDF (Русский)
Д. І. Блецкан, В. Н. Кабаций 29-40
Першопринципні розрахунки фононних спектрів кристалів Sn2 P2 S6 PDF
В. М. Сабадош, О. І. Чобаль, І. М. Різак, В. М. Різак 41-48
Дослідження імпедансу та електричної провідності в суперіонних стеклах системи (Ag3 AsS3)х(As2S3)1-х PDF
І. П. Студеняк, Ю. Ю. Неймет, А. Ф. Орлюкас, А. Кежоніс, Е. Казакевічюс, Т. Салкус 49-54
Моделювання електронної структури складних халькогенідів типу M2P2Se6 (M = Sn, Mn) PDF
В. Ю. Клевець, М. Д. Савченко, Т. М. Щурова, О. Г. Сливка 55-62
Анізотропія діелектричних властивостей кристалів СuInP2S6 PDF
О. В. Шуста, О. Г. Сливка, П. П. Гуранич, В. С. Шуста 61-64
Природа фазових переходів в аморфних плівках трисульфіду миш’яку PDF
М. Ю. Бобик, В. П. Іваницький, В. С. Ковтуненко, М. М. Рябощук 65-70
Область структурної кореляції в стеклах (GeS2)x(As2S3)1-x PDF PDF (Русский)
А. Б. Кондрат, Н. И. Попович, В. М. Мица, Н. Д. Савченко 71-78
Мас-спектри парових потоків при випаровуванні матеріалів системи As-S та їх роль у формуванні аморфних плівок PDF
А. В. Далекорей, Ш. Ш. Демеш, В. С. Ковтуненко, Р. О. Мешко 79-85
Вплив змінного електричного поля на параметри випромінювання люмінофора на основі легованого ZnS:Cu PDF
І. Д. Рубіш, К. О. Попович, О. О. Балог 86-89
Фрактальні структури з елементами симетрії п’ятого порядку, що здатні захоплювати мікрохвильове випромінювання PDF
І. І. Небола, В. Я. Кіндрат 90-98
Рентгенолюмінесценція на іонах Tb3+ у склоподібному та полікристалічному тетрабораті літію, активованому ТbО2
П. П. Пуга, К. П. Попович, П. С. Данилюк, В. Н. Красилинец, Г. Д. Пуга, И. И. Турок, В. Ю. Лоя 99-110
До питання про енергетичну залежність перерізу реакції (,’) PDF
В. С. Бохінюк, В. І. Жаба, О. М. Парла 111-115
Переріз реакції (γ,n) на ядрі 120 Те В області е1-гігантського резонансу PDF
В. М. Мазур, Д. М. Симочко, З. М. Біган, П. С. Деречкей 116-121
Розсіяння електронів на іоні Si - PDF
В. Ф. Гедеон 129-135
Дослідження емісійних характеристик лазерної плазми алюмінію PDF
Л. В. Месарош, О. К. Шуаібов, М. П. Чучман 136-139
Розробка алгоритму отримання узгоджених значень періодів напіврозпаду радіоактивних ядер PDF
М. В. Стець, Н. Н. Король, О. М. Поп, В. Т. Маслюк 122-128
Розрахунки перерізів збудження кремнію електронним ударом PDF
Р. Ч. Ковдуш 140-145
Лампа бар’єрного розряду на сумішах інертних газів з парою важкої води PDF
Р. В. Грицак, О. К. Шуаібов, О. Й. Миня, З. Т. Гомокі 146-150
Фотолюмінесценція гліцину під дією лазерного збудження PDF
М. І. Мигович, В. А. Кельман, Ю. О. Шпеник 151-155
Резонансна структура перерізів розсіяння електронів на атомі вуглецю PDF
Л. О. Бандурина, В. Ф. Гедеон 156-162
Про бозонні розв’язки рівняння Дірака для вільного поля PDF
І. Ю. Кривський, Т. М. Заяць, В. М. Симулик, І. Л. Ламер 163-173
Про деякі наслідки з перетворень тангерліні PDF
С. Ю. Медведєв, І. Ф. Галамба 174-184
Вплив симетрії на обмін одним і двома електронами при повільних зіткненнях від’ємного іона водню з протоном PDF
В. Ю. Лазур, В. В. Поп, О. К. Рейтій, С. І. Мигалина 185-195
Параметричний опис абсолютної ефективності напівпровідникових детекторів для виміру активності об’ємних проб PDF
І. С. Потокі 196-201
Встановлення залежності загасання сигналу в одномодовому оптичному волокні типу G652 за умов наближених до експлуатаційних на довжинах хвиль 1310 нм і 1550 нм PDF
П. В. Маркевич, В. М. Різак 202-210
Вплив параметрів оточуючого середовища на характеристики нанокомпозитних плівкових структур золь-гельна SiO2 матриця – бактеріородопсин – квантові точки CdSe/ZnS PDF
І. І. Трикур, І. І. Сакалош, Г. Т. Горват, М. Ю. Січка, С. О. Корпош, Й. П. Шаркань, В. М. Різак 211-219
Професор Кривський Іван Юрійович PDF
В. М. Симулик 220-223